Formuláře

Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Obsazování volných pracovních míst v rámci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytu ve VŘ Pronájem obecního bytu
Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytu v individuálním případě Pronájem obecního bytu
Dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství Vstup do registrovaného partnerství
Dotazník k uzavření manželství Uzavření manželství
Návrh na pronájem pozemku Pronájem a výpůjčka pozemků svěřených městskému obvodu
Návrh na pronájem pozemku za účelem provozování záhrádky u restauračního zařízení Pronájem a výpůjčka pozemků svěřených městskému obvodu
Návrh na udělení souhlasu MOb MOaP s umístěním stavby pro územní a stavební řízení Vyjádření k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Zřízení věcného břemene
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Zřízení věcného břemene
Návrh na výpůjčku pozemku Pronájem a výpůjčka pozemků svěřených městskému obvodu
Odhlášení k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Ohlášení čip Označení psa čipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Ohlášení k provozování tomboly Informace k povolovacímu řízení k umístění herního prostoru a k ohlášení hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Ohlášení odstranění Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Ohlášení stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení o pořádání společenské a kulturní akce Společenské a kulturní akce
Oznámení o shromáždění Shromažďování občanů
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení záměru Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení změny v užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Plná moc k ohlášení změny místa trvalého pobytu Přihlášení k trvalému pobytu
Plná moc k zastupování ve správním řízení Zrušení trvalého pobytu
Plná moc pro autorizaci kontaktní osoby MA ISOH Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Plná moc pro výpis z bodového hodnocení řidiče Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Plná moc pro výpis z rejstříku trestů Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Podnět k ustanovení ZPDDP Dávka důchodového pojištění není účelně využívána, nebo příjemce nemůže výplatu přijímat
Pokyny k podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - FO Zrušení trvalého pobytu
Pokyny k podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - PO Zrušení trvalého pobytu
Potvrzení o příjmu Parkovací karty
Prohlášení k informaci o zpracovávání osobních údajů Pronájem obecního bytu
Přihláška do VŘ Obsazování volných pracovních míst v rámci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - vzor Přihlášení k trvalému pobytu
Souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu Přihlášení k trvalému pobytu
Společné oznámení záměru Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
ukončení čip Označení psa čipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů
vzor plné moci 2020 Parkovací karty
Žádoast o pronájem bytu Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou
Žádost k pronájmu bytu formou VŘ Pronájem obecního bytu
Žádost o byt v individuálních případech Pronájem obecního bytu
Žádost o dodatečné povolení - oznámení o odstranění havárie Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o koupi nemovitostí Prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob, koupě nemovitostí do vlastnictví statutárního města Ostravy
Žádost o lustrační osvědčení Obsazování volných pracovních míst v rámci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Žádost o místní / přechodnou úpravu - dopravní značení Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žádost o nájem prostoru sloužícího podnikání/nebytových prostor Pronájem prostor sloužících podnikání/nebytových prostor
Žádost o novou známku pro psa Místní poplatek ze psů
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí údajů z AISE Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
Žádost o povolení kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin, žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin
Žádost o povolení k umístění hracího herního prostoru Informace k povolovacímu řízení k umístění herního prostoru a k ohlášení hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Žádost o povolení k umístění pevné překážky Umístění pevné překážky na místní nebo veřejně přístupné účelové komunikaci
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o povolení uzavírky Povolení uzavírky místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - k pořádání akce Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - k umístění reklamního zařízení Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - pro stánkový/předsunutý prodej Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - pro umístění restaurační zahrádky Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - k umístění inženýrských sítí Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - pro stavební zábory a prokopávky Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - pro zřízení vyhrazeného parkování Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o prominutí poplatků (úroků) z prodlení Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti
Žádost o prominutí sankcí Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti
Žádost o sdělení údajů majiteli domu Přihlášení k trvalému pobytu
Žádost o stavební povolení Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o ukončení trvalého pobytu Přihlášení k trvalému pobytu
Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu příspěvek - MŠ, ZŠ Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti
Žádost o uzavření dohody o splátkách - nebytové prostory Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti
Žádost o uzavření dohody o splátkách - ubytovna Božkova Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti
Žádost o uzavření dohody o splátkách Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti
Žádost o uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce k oddávání a na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Uzavření manželství
Žádost o uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce k oddávání Uzavření manželství
Žádost o uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Uzavření manželství
Žádost o uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby Odlehčovací služba
Žádost o vedení adresy pro doručování Ohlášení adresy pro doručování písemností
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání matričního dokladu (doklad o registrovaném partnerství) Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství
Žádost o vydání matričního dokladu (oddací list) Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství
Žádost o vydání matričního dokladu (rodný list) Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství
Žádost o vydání matričního dokladu (úmrtní list) Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Uzavření manželství
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Žádost o vydání rozhodnutí nebo závazného stanoviska o povolení připojení místní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci Povolení připojení veřejně přístupné účelové komunikace či místní komunikace a povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze stanovení dopravního značení Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně_doc Zábory veřejného prostranství - VEŘEJNÁ ZELEŇ
Žádost o vydání společného povolení Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin, žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství Vstup do registrovaného partnerství
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Uzavření manželství
Žádost o zprostředkování kontaktu Zprostředkování kontaktu
Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu - FO Zrušení trvalého pobytu
Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu - PO Zrušení trvalého pobytu
Žádost ZPDDP3.2021 Dávka důchodového pojištění není účelně využívána, nebo příjemce nemůže výplatu přijímat