Informace k povolovacímu řízení k umístění herního prostoru a k ohlášení hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Informace k povolovacímu řízení k umístění herního prostoru a k ohlášení hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

 2. Základní informace k životní situaci

  Povolení k umístění herního prostoru (herna, kasino) dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Ohlášení tomboly s herní jistinou více než 100 000 Kč a turnaje malého rozsahu dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách konaných na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Od 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „zákon o hazardních hrách“) a související zákony, a to zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her a zákon č. 188/2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her.  Zákon o hazardních hrách upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

  Dle zákona o hazardních hrách lze provozovat bingo, technickou hru a živou hru pouze v herním prostoru, kterým je kasino nebo herna. O vydání povolení k umístění herního prostoru rozhoduje obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se herní prostor nachází. Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení.  

  Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze v místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto herních zařízení zakázáno, anebo stanovit, že provozování těchto hazardních her je na celém území obec zcela zakázáno.

  Provozování hazardních her na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je od 1. 1. 2017 regulováno Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy  č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutární města Ostravy (dále také „OZV č. 8/2015“). Obecně závazná vyhláška v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz adresně stanovuje objekty, ve kterých mohou být hazardní hry provozovány. Herním prostorem může být jen kasino.

  S účinností od 1. 7. 2019 je na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, kterou se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy (dále také „OZV č. 8/2019“), zakázáno provozování technické hry. Od data účinnosti OZV č. 8/2019 lze na celém území statutárního města Ostravy provozovat pouze živou hru, bingo a turnaj malého rozsahu v mezích zákona o hazardních hrách.  V rámci přechodných ustanovení OZV č. 8/2019, lze technickou hru povolenou před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

  Provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč a provozování turnaje malého rozsahu podléhají podle zákona o hazardních hrách ohlášení. Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.

  Ohlášení k provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč a provozování turnaje malého rozsahu podává provozovatel hazardní hry.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání povolení k umístění herního prostoru pro bingo, technickou hru a živu hru pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je základního povolení k udělení oprávnění k provozování druhu hazardní hry, vydané Ministerstvem financí ČR a dále dodržení podmínek pro provozování hazardních her dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutární města Ostravy  a Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, kterou se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy.

  Náležitosti žádosti o povolení k umístění herního prostoru pro bingo, technickou hru a živou hru stanovuje zákon o hazardních hrách a jsou obsahem žádosti o povolení k umístění herního prostoru. Formulář žádosti je k dispozici.

  Ohlášení k provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč a provozování turnaje malého rozsahu musí být učiněno nejméně 30 dnů přede dnem předpokládaného zahájení. Náležitosti ohlášení provozování tomboly s herní jistinou více než 100 000 Kč a pro ohlášení turnaje malého rozsahu stanovuje zákon o hazardních hrách. Formulář ohlášení je k dispozici.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o povolení k umístění herního prostoru, podáním ohlášení ke konání tomboly s herní jistinou více než 100 000 Kč nebo ke konání turnaje malého rozsahu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, kancelář č. 309, 3. patro.

   

  S kým:

  Martina Indráková,   tel.: 599 442 845

   

  e-mail: 

  Kdy:

  Pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o povolení k umístění herního prostoru či změně, ve které musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

  K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží:

  • základní povolení k provozování hazardní hry,
  • doklad o složení kauce,
  • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
  • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem,
  • schéma kamerového systému.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a)  Sazby poplatku:

  Správní poplatek za přijetí žádosti k povolení k umístění herního prostoru činí 4 000 Kč,

  Správní poplatek za přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování činí 2 500 Kč

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný bez vyměření, při podání žádosti.

  c) Způsob úhrady poplatku

  ►V hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu městského obvodu – přízemí, vstupní hala,

  Na účet číslo 19-923761/0100 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodne Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. Tato doba se může prodloužit o dalších 30 dnů s ohledem na průběh správního řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanovení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou určeny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se u orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém rozhodnutí vždy uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách ministerstva financí ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.03.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno