Nahlížení, příp. pořizování kopie dokumentu z příruční spisovny odboru stavebního řádu a přestupků

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nahlížení, příp. pořizování kopie dokumentu z příruční spisovny odboru stavebního řádu a přestupků

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně problematiku nahlížení do spisů upravuje ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

  • účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci,
  • jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem,
  • s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

  Specificky pak ve vztahu ke spisům stavebního úřadu ustanovení § 168 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

  • kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Účastníci řízení, jejich zástupci, jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uvedení právního nebo jiného vážného důvodu opravňujícího nahlédnout do spisu, dokumentu. Předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním požadovaného formuláře.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor vnitřních věcí, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor vnitřních věcí, kancelář č. 27, 1. patro.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz a pas).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář Žádost o nahlédnutí do spisu (dokumentu) odboru stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, příp. k pořizování kopií dokumentů, uložených v příruční spisovně odboru vedené v ústřední spisovně úřadu. Formulář "Žádost o nahlédnutí do spisu stavebního řádu" je umístěn na webové stránce městského obvodu u odboru vnitřních věcí, případně je ke stažení zde.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti ani samotné nahlížení do spisů úhradě správního poplatku nepodléhá. Případné pořízení kopií (vyjma pořízení fotokopií na vlastní záznamové zařízení) je zpoplatněno ve smyslu položky č. 3 přílohy (sazebníku) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu: 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.
  V podmínkách úřadu lze pořídit kopie listin do maximálního formátu A3. V případě požadavku na pořízení kopií listin většího formátu než A3 bude účtován poplatek podle ceny za pořízení daných kopií v copy centru.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 14 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti lze vyřídit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odepře-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě. Proti usnesení se lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Magistrátu města Ostravy. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené usnesení vydal. V odvolání musí být uvedeny identifikační údaje odvolatele, tj. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo jinou adresa pro doručování, podpis, a dále údaje o tom, proti kterému usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo jeho nesprávnost. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel usnesení napadá, platí, že se domáhá zrušení celého usnesení. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neuvedeno.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  27.07.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno