Radnice

Povolení zvláštního užívání místní komunikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení zvláštního užívání místní komunikace

 2. Základní informace k životní situaci

  Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení, provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace, umístění inženýrských sítí do silničního pozemku, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením zvláštního užívání.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, kancelář č. 307, 308, 3. patro budovy Radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Jarmila Kollárová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442908 307 / Edvarda Beneše
  Ing. Šárka Linhartová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442909 307 / Edvarda Beneše
  Danuše Steffková
  referent komunikací a dopravy
  +420599442910 307 / Edvarda Beneše
  Mgr. Táňa Štverková
  referent životního prostředí
  +420599442907 308 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích:

  • Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • 2 x okótovaný situační nákres (šířka chodníku, zbývající průchod pro pěší, rozměry zařízení),
  • Souhlas Policie České republiky, Městského ředitelství, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání a je stanoven v položce 36 písm. a) sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie inženýrských sítí.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace, který vydává k tomuto povolení předchozí souhlas. Za městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rozhoduje o vydání předchozího souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací při splnění podmínek odboru investic a místního hospodářství, v ostatních případech pak rada městského obvodu. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Užití místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu, anebo nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000,- Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno