Radnice

Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o povolení výjimky z místní nebo přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích. Dle § 77 odstavce 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, výjimku z nejvyšší dovolené rychlosti nelze povolit. Výjimku lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není právní nárok.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k povolení výjimky z dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, kancelář č. 307, 3. patro budovy Radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Ing. Šárka Linhartová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442909 307 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Technický průkaz vozidla, a to ke zjištění (ověření) registrační značky vozidla, typu a parametrů vozidla, vlastníka (provozovatele) vozidla,
  • Situační plánek, ze kterého je patrné umístění dopravního značení, z něhož je výjimka požadována, včetně zakreslení místa/trasy, které je předmětem povolení výjimky.
  • Stanovisko Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, Výstavní 55, Ostrava - Vítkovice.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce při porušení povinností vyplývajících z povolené výjimky jsou posuzovány a ukládány v rozsahu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno