Radnice

Povolení uzavírky místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Uzavírka provozu na pozemní komunikaci.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení uzavírky místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace

 2. Základní informace k životní situaci

  Provoz na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Silniční správní úřad může nařídit trasu objížďky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k povolení uzavírky a nařízení objížďky. V případě, že jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, kancelář č. 307, 3. patro budovy Radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky (ostatní silniční správní úřady jsou v tomto případě ve správním řízení dotčenými správními úřady).

  Danuše Steffková
  referent komunikací a dopravy
  +420599442910 307 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích),
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • 2 x projekt dočasného dopravního značení na uzavírku i objížďku, schválený v Pracovní skupině Organizace a řízení dopravy na Ostravských komunikacích, a.s.,
  • Pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce,
  • Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá přemístění zastávek linkové osobní dopravy.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky je kromě žadatele vlastník (správce) místní komunikace, která má být uzavřena; vlastník (správce) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka; obec, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka. Pokud je po dotčené pozemní komunikaci vedena dráha, také provozovatel dráhy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neoprávněné uzavření místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí, anebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky je  přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno