Radnice

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o místní a přechodnou úpravu provozu  na pozemních komunikacích. Stanovení místní a přechodné úpravy provozu  na místních komunikacích III. a IV. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikacích  povoluje příslušný správní úřad po projednání  s  Policií České republiky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu nebo z jejíhož podnětu, by mělo dojít k úpravě dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádostí k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, kancelář č. 307, 3. patro budovy Radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Jarmila Kollárová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442908 307 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o místní úpravu dopravního značení – místní / přechodnou,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku, s originálním potvrzením souhlasného stanoviska Městského ředitelství Policie České republiky – Dopravního inspektorátu, ve složitějších případech stanovisko pracovní skupiny OŘD při Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a 4x kopii této dokumentace.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Délka vyřízení žádosti o stanovení místní úpravy provozu (dopravního značení) je  90 dní ode dne doručení žádosti.  Délka  vyřízení  žádosti  u přechodného dopravního značení  je 30 dnů od podání žádosti,  v případech, kdy  se  dopravním značením  dočasně zakáže  nebo  omezí stání nebo zastavení  silničních vozidel  je lhůta  pro vyřízení žádosti 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • vlastník (správce) komunikace,
  • Policie České republiky,
  • případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení nejsou opravné prostředky přípustné.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení podmínek stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu je považováno za naplnění podstaty přestupku fyzických osob podle § 42a odst. 1 písm. i)  a přestupku právnických a podnikajících fyzických osob podle § 42b odst. 1 písm. i)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek  lze uložit pokutu do 300 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno