Radnice

Žádost o povolení kácení dřevin, žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin, žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin

 2. Základní informace k životní situaci

  Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak, viz. níže. Místně příslušným orgánem vydávajícím povolení ke kácení dřevin je na území statutárního města Ostravy úřad městského obvodu, na kterém se předmětná dřevina nachází.

   

  Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem (vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů) následovně:

  1. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)], nebo stromořadí, nebo se nejedná o památný strom [§ 46 odst. 1 písm. zákona o ochraně přírody a krajiny] se podle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny nevyžaduje

   a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

   b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

   c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

   d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

  2. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně o ochraně přírody a krajiny stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody*, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. (§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).

  3. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody * do 15 dnů od provedení kácení.

  * Příslušným orgánem ochrany přírody přijímajícím oznámení o kácení dle bodu 2 a 3 je na území statutárního města Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

   

  Kácení dřevin v souvislosti se stavebním záměrem:

  Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. (§ 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka (ů) pozemku, není-li žadatelem vlastník pozemku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí vedle obecných náležitostí podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obsahovat:

  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku.
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin
  • zdůvodnění žádosti.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi včetně příloh. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, v kancelářích uvedených u jednotlivých kontaktních pracovníků.

   * u oznámení kácení nevyžadujících povolení (§ 8 odst. 2 a 4 zákona o ochraně přírody a krajiny): Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8,
  729 30 Ostrava

  Mgr. Táňa Štverková
  referent životního prostředí
  +420599442907 308 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou předepsány, lze doporučit formulář žádosti o povolení kácení dřevin a v případě stavebního záměru formulář žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou na hranici pozemku. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i spolek.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno. Zpřístupnění pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  V případě žádosti o povolení kácení dřevin i žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je možné využít službu Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů).

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se podává k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany přírody a krajiny, prostřednictvím odboru stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v  rozhodnutí. Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje, tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.

  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného rozhodnutí. Podnět k němu dává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu,
  • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.

  Závazné stanovisko ke kácení dřevin vydané pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, lze zrušit nebo změnit nadřízeným správním orgánem (magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí) pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
  • Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

   

  * Příslušným orgánem ochrany přírody k projednání přestupků je na území statutárního města Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.10.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno