Odlehčovací služba

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Odlehčovací služba - osoba (rodina) pečující o osobu blízkou potřebuje na určitou dobu svěřit tuto péči jinému poskytovateli služby.

Okamžitá kapacita 10 lůžek

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Odlehčovací služba

 2. Základní informace k životní situaci

  Městský obvod formou pobytové služby poskytuje potřebnou pomoc osobám, jejichž péči po přechodnou dobu nemohou zabezpečit členové rodiny nebo jiné fyzické osoby. Odlehčovací služba se poskytuje nepřetržitě po dobu 24 hodin denně v domě s pečovatelskou službou  na ul. Gajdošova 39, ve 4 pokojích s celkem 10 lůžky, vybavených k tomuto účelu potřebným nábytkem a polohovacími elektrickými lůžky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby může podat osoba, o kterou je pečováno.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Službu je možno sjednat maximálně na dobu 6 měsíců a přednostně je určena občanům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V případě volné kapacity je dostupná rovněž dalším seniorům a zdravotně postiženým osobám.

  Městský obvod poskytuje odlehčovací službu na základě smlouvy s klientem služby v rozsahu základních činností služby, vymezených v § 44, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž jednotlivé úkony těchto činností jsou specifikovány v nabídce, a to za úhradu dle sazebníku úhrad, který je zpracován podle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách a který schválila rada městského obvodu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti o uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby. Veškeré případné dotazy zodpoví pracovníci odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, kteří mají k dispozici také tištěné formuláře žádostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odloučené pracoviště Nádražní 110.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na odloučeném pracovišti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na ulici Nádražní 110, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, kancelář č. 201.

  Mgr. Renáta Kunzová
  vedoucí oddělení sociálních služeb
  599442643, mobil: 724305639 201 / Nádražní 110
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby. Tištěný formulář žádosti lze vyzvednout také na odloučeném pracovišti odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, na ul. Nádražní 110, v kanceláři č. 201 u Mgr. Renáty Kunzové.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení se odvíjí od kapacity odlehčovací služby.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalším účastníkem je osoba/osoby, kterou určí žadatel o službu a v případě, že je žadatelem osoba omezená ve svéprávnosti, jedná za ni soudem ustanovený opatrovník.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby je potřeba podat osobně.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Je-li uživatel nespokojen s poskytováním služby, může podávat stížnosti na poskytovanou službu dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností nebo podnětů ke kvalitě nebo způsobu poskytování sociální služby“.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě porušení sjednaných podmínek ze strany klienta (např. agrese pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek apod.), které vede k ohrožení bezpečnosti pracovníků, ke snížení jejich důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, může být poskytování úkonu ukončeno, event. smlouva o poskytování odlehčovací služby vypovězena. Klient může smlouvu vypovědět kdykoli bez uvedení důvodu.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  07.11.2019

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno