Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 19/2019, o místním poplatku ze psů a obecně závaznou vyhláškou č. 8/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze psů stanovilo místní poplatek ze psů a jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přihlášena nebo má sídlo.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a je na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přihlášena nebo má sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti. Povinnosti oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o  místních poplatcích a této obecně závazné vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat. Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu je držitel povinen ohlásit ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy nárok vznikl. Zjištěný přeplatek na místním poplatku se vrací na žádost držitele, činí-li více než 200,-- Kč a výše.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním formuláře a jeho doručením poštou, elektronickou poštou nebo osobně ke správci poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   

  Kde:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

   

  odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek

   

  3. patro, kancelář č. 325

  Kdo:

  Svatava Horkelová, DiS., tel.: 599 442 840

   

  e-mail: 

  Kdy:

  Pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz,
  • Očkovací průkaz psa,
  • Doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr) v případě, že jste poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, anebo jste poživatel sirotčího důchodu,
  • Průkaz ZTP, ZTP/P,
  • Průkaz cvičitele asistenčního psa,
  • Potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatků v Kč

  Druh poplatkuČástka
  a) za psa chovaného v rodinném domě 200
  b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a)  300
  c) za psa chovaného v bytovém domě 1500
  d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 2250
  e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1500
  f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 2250
  g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let   200

  h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g)

           300

  i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

            1500

  j) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. i) 0

   

  Nárok na sníženou sazbu dle písm. g) a h) má držitel psa v případě, kdy je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu.

  Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, ztráta, darování, prodej, změna držitele, aj.), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti. 

   

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušného podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

  Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nizší než 1 000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 

  c) Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu městského obvodu – přízemí, vstupní hala,
  • Poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-923761/0100 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku),
  • Platební portál statutárního města Ostrava - https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/psi    (variabilní symbol bude sdělen na uvedených kontaktech).

   Platební údaje Vám budou sděleny na e-mailu .

   

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, jako správce daně, není technicky vybaveno ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a proto neposkytuje služby daňových informačních schránek.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a odhlášení z místního poplatku ze psů lze vyřídit elektronickou poštou.

  Pro získání informací využijte adresu:  

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - www.moap.cz.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.03.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno