Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vymáhání pohledávek městského obvodu vzniklých v samostatné působnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Předmětem vymáhání jsou pohledávky městského obvodu vůči fyzickým a právnických osobám, které vznikly ze smluvních vztahů. Jedná se o:

  • dlužné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 vč. příslušenství a ostatní pohledávky vzniklé v souvislosti s jejich užíváním,
  • dlužné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor vzniklých od 1. 1. 2001 vč. příslušenství a ostatní pohledávky vzniklé v souvislosti s jejich užíváním zajištěné pravomocným exekučním titulem ,
  • dlužné nájemné z pronájmu pozemků vč. příslušenství a pohledávky za zřízení věcných břemen,
  • dlužný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, ŠD, ŠK dle obecně závazné vyhlášky městského obvodu č. 2/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů,
  • ostatní pohledávky městského obvodu.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická a právnická osoba (dlužník, popř. povinný), která je způsobilá k právním úkonům nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  a) zaplacením pohledávky

  • na pokladně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
  • prostřednictvím bankovního převodu na účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • poštovní poukázkou
  • platební kartou

  b) žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu

  • rozhodování o uzavření dohody o splátkách dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu

  c) žádosti o prominutí dluhu

  • rozhodování o prominutí dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu

  Nezaplacení pohledávky, popř. porušení dohody o splátkách dluhu, je důvodem k exekučnímu vymáhání prostřednictvím srážek z příjmu povinného, prodejem movitých a nemovitých věcí, přikázáním pohledávky z účtu.

  d) Žádosti o prominutí příslušenství pohledávek vzniklých do 31.12.2014. Podmínky pro prominutí příslušenství pohledávek stanovují: Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Neprodleně kontaktovat zaměstnance oddělení místních poplatků a pohledávek odboru financí a rozpočtu  a dohodnout se na dalším postupu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, kanceláře č. 309, č. 325, 3. patro.

  Pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu nebo o prominutí dluhu jsou vyřizovány ve lhůtě dle  termínů stanovených orgány městského obvodu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dokladovat skutečnosti, které jsou důvodem pro podání žádosti o povolení splátek dluhu nebo o prominutí dluhu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pro získání informací využijte adresu:

  Barbora Saloňová, e-mail: 

  Martina Indráková, , e-mail: 

  Lucie Dziadurová, e-mail: 

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška městského obvodu č. 2/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
  • Obecně závazná vyhláška č. 10/2022, Statut města Ostravy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podle platných zákonných předpisů. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou uplatňovány. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – www.moap.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.03.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno