Shromažďování občanů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Shromažďování občanů

 2. Základní informace k životní situaci

  Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

  Shromáždění lze konat bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení o zákazu konání shromáždění. Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 pracovních dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení o shromáždění.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přijímá oznámení o shromáždění konaná v jeho územním obvodu nepřesahuje-li místo konání shromáždění území městského obvodu,
  • Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod úřadu městského obvodu,
  • Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu obce zařazené do správního obvodu města Ostravy (s výjimkou Vratimova),
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod města Ostravy,
  • Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v úředních hodinách.

  Bc. Petra Karlová
  administrativní a organizační pracovník
  +420599442852 236 / Edvarda Beneše
  Ing. Jana Podušková
  administrativní a organizační pracovník
  +420599442851 231A / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Svolavatel předloží údaje:

  • údaje o svolavateli: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt svolavatele, příp. adresu pro doručování, telefonní kontakt, e-mail, u právnické osoby její název, sídlo a jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, příp. adresu pro doručování toho, kdo je zmocněn v této věci jejím jménem, telefonní kontakt, e-mail
  • jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefonní kontakt, e-mail toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
  • účel shromáždění, den a místo jeho konání, doba zahájení, předpokládaná doba ukončení (koná-li se na veřejném prostranství), předpokládaný počet účastníků shromáždění
  • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (potřebný počet pořadatelů starších 18 let, způsob jejich označení)
  • jde-li o pouliční průvod, uvede se výchozí místo, trasa a místo ukončení, má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejné prostranství, přikládá se souhlas vlastníka, popř. uživatele pozemku

  Svolavatel musí předložit výše uvedené údaje úplné a přesné. V opačném případě ho úřad při osobním podání upozorní a svolavatel může na místě tyto vady odstranit. V případě, kdy je oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny ve stanovené lhůtě.

  Neodstraní-li svolavatel vady v oznámení v úřadem stanovené lhůtě nebo se nejedná o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, úřad oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  K oznámení konání shromáždění je potřeba vyplnit a zaslat poštou či odevzdat osobně v kanceláři č. 236 formulář oznámení o shromáždění. Tento je také v kanceláři č. 236 k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů přede dnem konání shromáždění. Úřad oznámení, které je osobně předloženo, písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy byla oznamovací povinnost splněna.

  Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Úřad nepřihlíží k oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění.

  O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

  Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

  Úřad shromáždění zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:

  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.

  Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže:

  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo
  • se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání.

  Úřad může shromáždění zakázat:

  má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

  Úřad může shromáždění rozpustit:

  • koná-li se zakázané shromáždění,
  • nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,
  • shromáždění nebylo oznámeno,
  • účastníci páchají trestnou činnost.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vaše případné dotazy můžete zasílat elektronicky na adresu kontaktní osoby

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
  • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Rozhodnutí musí být přiloženo – písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do 3 dnů.

  Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (podle konkrétního přestupku do 5 000 Kč, do 7 000 Kč a do 10 000 Kč), případně propadnutí věci. Více viz § 14 zákona č. 84/1990 Sb.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno