Radnice

Povolení zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu místní komunikace I. nebo II. třídy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu místní komunikace I. nebo II. třídy

 2. Základní informace k životní situaci

  V ochranném pásmu místní komunikace I. nebo II. třídy lze zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu. Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích. Povolení lze vydat na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, která bude vlastníkem předmětného reklamního zařízení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Pravomocně ukončené správní řízení
  • Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,
  • Souhlas Policie České republiky (Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 00  Ostrava-Vítkovice)
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, kancelář č. 307, 3. patro budovy Radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Ing. Šárka Linhartová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442909 307 / Edvarda Beneše
  Danuše Steffková
  referent komunikací a dopravy
  +420599442910 307 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o povolení o zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu místní komunikace I. nebo II. třídy
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba)
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce)
  • Situaci širších vztahů s vyznačením navrhovaného umístění reklamního zařízení 
  • Situaci na podkladě katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma komunikace včetně zákresu reklamního zařízení s vyznačením jeho vzdálenosti od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu místní komunikace a od konkrétního pevného bodu
  • Okótovaný situační nákres reklamního zařízení
  • Grafický návrh reklamního zařízení
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do těchto lhůt se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu je kromě žadatele vlastník dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno. Dotčeným orgánem je Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů).

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzická osoba, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 31 zákona o pozemních komunikacích zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle § 31 odst. 1 téhož zákona nebo nedodrží podmínky tohoto povolení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 300 000,- Kč. Fyzická osoba, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 200 000,- Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.11.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno