Radnice

Povolení připojení veřejně přístupné účelové komunikace či místní komunikace a povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Připojení komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení připojení veřejně přístupné účelové komunikace či místní komunikace a povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  K místní komunikaci lze připojit veřejně přístupnou účelovou komunikaci či místní komunikaci a sousední nemovitost na základě povolení vydaného silničním správním úřadem (za předpokladu, že je následně vedeno samostatné územní či stavební řízení). Ve společném územním a stavebním řízení, je povolení nahrazeno závazným stanoviskem silničního správního úřadu. Podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je povolení silničního správního úřadu potřeba rovněž i k úpravě nebo zrušení stávajícího připojení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být připojení povoleno.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • Pravomocně ukončené správní řízení anebo závazné stanovisko silničního správního úřadu
  • Stanovisko vlastníka pozemní komunikace (Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava‑Moravská Ostrava)
  • Závazné stanovisko Policie České republiky (Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 00  Ostrava-Vítkovice)
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, kancelář č. 307, 3. patro budovy Radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Ing. Šárka Linhartová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442909 307 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o vydání závazného stanoviska anebo rozhodnutí k povolení připojení veřejně přístupné účelové komunikace či místní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Dokumentaci, kterou bude prokázán soulad s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část třetí ‑ Technické podmínky pro připojování komunikací a sousedních nemovitostí na komunikaci,
  • Doklad o vlastnickém právu k připojované nemovitosti, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.

   

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za povolení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč. 

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do těchto lhůt se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neoprávněné zřízení, úprava nebo zrušení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000,- Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno