Zřízení věcného břemene

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zřízení věcného břemene

 2. Základní informace k životní situaci

  V případech, kdy žadatel potřebuje umístit inženýrské sítě do pozemků svěřených městskému obvodu, umístit na nich jinou stavbu či zajistit přístup ke svým nemovitostem, zřizuje městský obvod věcná břemena ke svěřeným pozemkům.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci,
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti, která bude obsahovat:

  • základní údaje o žadateli,
  • zákres inženýrských sítí, umístění stavby, rozsah práva přístupu  ve snímku katastrální mapy,
  • zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu věcného břemene,
  • stanovisko správce pozemku,
  • informaci o parcele,
  • telefonní kontakt, popř. e–mailovou adresu,
  • plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci).
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,  odbor majetku, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor majetku, kancelář č. 111, 1. patro.

  Klára Szybková
  referent majetkové správy
  +420599442974 111 / Edvarda Beneše
  Bc. Jana Vařeková
  referent majetkové správy
  +420599442882 111 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Základní údaje o žadateli
  • Zákres inženýrských sítí, umístění stavby, rozsah práva přístupu  ve snímku katastrální mapy,
  • Zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu věcného břemene,
  • Stanovisko správce pozemku,
  • Informaci o parcele,
  • Telefonní kontakt, popř. e–mailovou adresu,
  • Plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci).
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

  Veškeré náklady za zřízení věcného břemene hradí žadatel (geometrický plán, náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí, náklady spojené s ověřením podpisu).

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady městského obvodu. Běžná doba vyřízení je většinou 2 měsíce.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu, v případě potřeby odbory Magistrátu města Ostravy.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit elektronickou poštou.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce v případě, že jsou sjednány ve smlouvách

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  25.09.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno