Pronájem a výpůjčka pozemků svěřených městskému obvodu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

V případech, kdy žadatel potřebuje pronajmout nebo vypůjčit pozemek či část pozemku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem a výpůjčka pozemků svěřených městskému obvodu

 2. Základní informace k životní situaci

  V případech, kdy žadatel potřebuje pronajmout nebo vypůjčit pozemek či část pozemku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o nájem nebo výpůjčku může podat:

  -fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci)

  -právnická osoba

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti, která bude obsahovat:

  • identifikace pozemku (parcelní číslo + název katastrálního území)
  • snímek katastrální mapy s okótovaným zákresem předmětu žádostí,
  • základní údaje o žadateli,
  • telefonní kontakt, popř. e-mailovou adresu,
  • plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci),
  • pokud bude účelem užívání předmětu žádosti podnikatelská činnost, bude součástí žádosti popis podnikatelského záměru žadatele,
  • u restauračních zahrádek situační snímek s grafickým vyznačením a popisem záboru plochy restaurační zahrádky s příslušným okótováním, včetně odstupových vzdáleností od sousedních staveb nebo jiných pevných zařízení v místě na podkladě katastrální mapy k jednoznačné identifikaci místa pronájmu,
  • pokud žadatel požaduje v rámci restaurační zahrádky umístit její zastřešení či markýzy, bude přílohou žádosti vizualizace uvedeného příslušenství,
  • v případě umístění reklamy, bude přílohou žádosti okótovaný technický nákres reklamního zařízení a jeho fotografii nebo vizualizaci.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor majetku, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto životní situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor majetku, kancelář č. 111, 1. patro

   

  Ing. Zuzana Židková                           599442878                         111/Edvarda Beneše

  referent majetkové správy

   

  Inéz Jankovičová                           599442877                          111/Edvarda Beneše

  referent majetkové správy

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Písemnou žádost vč. příslušných příloh

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

  Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy hradí žadatel (zpracování zákresů, vizualizací či pořízení fotodokumentace).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady městského obvodu. Běžná doba vyřízení je většinou 2 měsíce.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu, v případě potřeby odbory Magistrátu města Ostravy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Při přípravě návrhu smlouvy je požadována součinnost žadatele.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce v případě, že jsou sjednány ve smlouvách

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno