Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Pro zobrazení podrobných informací přepněte prosím na "Plné zobrazení".

-         bytový dům čp. 2638 na ul. Gajdošova 39 b a čp. 2642 na ul. Gajdošova 39 a

-          bytový dům čp. 1069 na ul. Dobrovského 53

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

 2. Základní informace k životní situaci

  Jsou to domy vlastníkem určené pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením za účelem řešení bytové situace těchto osob, které si z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nejsou schopny pořídit nebo udržet bydlení v tržním sektoru.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat žadatel o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou, případně soudem ustanovený opatrovník, jedná-li se o osoby omezené ve svéprávnosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky a postup jsou stanoveny ZAS 2022 - 10 Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktem se sociální pracovnicí a vyplněním a podáním žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, odloučené pracoviště Nádražní 110.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na odloučeném pracovišti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na ulici Nádražní 110, odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, kancelář č. 303 se sociální pracovnicí:

  Mgr. Lucie Křetínská
  sociální pracovník
  +420599442649, mobil: 720735253 303 / Nádražní 970/110
  Mgr. Eva Papežová
  sociální pracovník
  +420599442664, mobil: 601 297 932 303 / Nádražní 970/110
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tištěný formulář žádosti lze vyzvednout také na odloučeném pracovišti odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče, na ul. Nádražní 110, v kanceláři č. 303 u sociální pracovnice Mgr. Lucie Křetínské a Mgr. Evy Papežové.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Evidenci žádostí vede odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, které do 30 dnů od podání žádosti písemně uvědomí žadatele o zařazení žádosti do evidence či o jejím nezařazení. Termín přidělení bytu nelze stanovit, neboť domy s pečovatelskou službou jsou plně obsazeny a záleží, kdy se byt uvolní.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě žádosti o bydlení dvou osob, pak druhá uváděná osoba (byt velikosti 2+1, obytný dům čp. 2638 na ul. Gajdošova 39 b a čp. 2642 na ul. Gajdošova 39 a nebo byt velikosti 1+1, obytný dům čp. 1069 na ul. Dobrovského 53). Dále soudem ustanovený opatrovník, jedná-li se o osobu omezenou ve svéprávnosti.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého faktického bydliště, doložit smlouvu o poskytovateli registrované terénní nebo ambulantní služby (pokud terénní službu neposkytuje pečovatelská služba městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz), doložit doklad o důchodu a doklad o přiznání příspěvku na bydlení, je-li žadatel jeho příjemcem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou je možné podat osobně, poštou nebo prostřednictvím datové zprávy.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nájemce bytu v domě s pečovatelskou službou je při výkonu svých práv vázán povinnostmi, vyplývajícími z nájemního vztahu. Nedodržování těchto podmínek může vyústit v sankce v souladu s občanským zákoníkem.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.05.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno