Parkovací karty

Statutární město Ostrava nařízením č. 8/2022 vymezilo na území města oblasti s placeným stáním s účinností  od 1.7.2022.Informace o nakládání s osobními údaji naleznete ZDE.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Parkovací karty

 2. Základní informace k životní situaci
  Statutární město Ostrava nařízením č. 8/2022 vymezilo na území města oblasti s placeným stáním s účinností  od 1.7.2022.
  Informace o nakládání s osobními údaji naleznete ZDE.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která má místo trvalého nebo hlášeného (cizinci) nebo povoleného (cizinci)  pobytu ve vymezené oblasti s placeným stáním (dále jen „OPS“) městského obvodu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené OPS městského obvodu se stanoveným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

  Právnická osoba nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v OPS městského obvodu a která provozuje vozidlo k podnikatelské činnosti dle příslušných předpisů, pro které je parkovací karta požadována.

  Registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Provozovatel přepravní a distribuční soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb., který provádí činnosti spojené s pracovním výkonem ve vymezené oblasti města.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro získání parkovací karty A (abonentní dále jen např. „PKA“) musí být žadatelem:

  Právnické nebo fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů:

  -        sídlo nebo provozovna dle zvláštních předpisů musí být v příslušné OPS,

  -        musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaného v registru silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na které se parkovací karta žádá,

  -        musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla za parkovací kartu v příslušné OPS dle platného ceníku uvedeného v nařízení města.

  Poskytovatelé sociálních služeb:

  -        musí se jednat o osobu, která je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

  -        musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaného v registru silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na které se parkovací karta žádá,

  -        musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla za parkovací kartu  v příslušné OPS dle platného ceníku uvedeného v nařízení města.

  Provozovatelé přepravní a distribuční soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů :

  -        provádí činnosti spojené s pracovním výkonem ve vymezené OPS dle udělené licence, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  -        musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v registru silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na které se parkovací karta žádá

  -        musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla za parkovací kartu v příslušné OPS dle platného ceníku uvedeného v nařízení města.

   

  Fyzické osoby nepodnikající, které vlastní nemovitou věc v OPS a nemají v OPS trvalý pobyt :

  -         musí vlastnit nemovitou věc v OPS dle evidence v katastru nemovitostí,

  -         musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaného v registru silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na které se parkovací karta žádá

  -         musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla za PKA v příslušné OPS dle platného ceníku uvedeného v nařízení města.

  K získání nároku na parkovací kartu R (dále jen např. „PKR“) v OPS pro silniční motorová vozidla (dále jen „vozidla“) fyzických osob dle nařízení města je nutno splnit tyto podmínky:

  -         žadatel je fyzická osoba s místem trvalého nebo hlášeného (cizinci) nebo povoleného (cizinci) pobytu v OPS (za místo trvalého pobytu se nepovažuje, pokud je adresou trvalého pobytu fyzické osoby v OPS sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu ve smyslu zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

  -         žadatel nebo manžel žadatele je vlastníkem nebo jeho provozovatelem vozidla jako fyzická osoba nepodnikající zapsaným v registru silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo

  -         žadatel užívá služební vozidlo k soukromým účelům (vozidlo svěřené zaměstnavatelem k soukromým účelům nebo vozidlo svěřené volenému členovi právnické osoby bez pracovní smlouvy), a zaměstnavatel je vlastníkem vozidla nebo jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  -         musí být zaplacena cena PKR určená za stání silničního motorového vozidla žadatele dle platného ceníku uvedeného v nařízení města.

  Podrobnější informace o podmínkách výdeje parkovacích karet A a R  jsou uvedeny v nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2022 a v Metodice výdeje parkovacích karet ( pro oblasti placeného stání v městských obvodech statutárního města Ostrava )

  Platnost parkovací karty A nebo R činí 3, 6 nebo 12 měsíců ode dne vydání parkovací karty.

  Pro výdej parkovací karty je nutno se dostavit osobně na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr. E. Beneše 6/555, 729 29 Ostrava.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně nebo i v zastoupení na základě příslušné plné moci udělené žadatelem.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr. E. Beneše 6/555, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 6/555, 729 29 Ostrava, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, vestibul/přízemí radnice - přes návštěvní terminál.

  Renata Jedličková
  referent komunálních služeb
  599442961 3 / Edvarda Beneše
  Bc. Olga Salačová
  referent komunálních služeb
  599442964 4 / Edvarda Beneše
  Dagmar Sošková
  referent komunálních služeb
  599442965 9 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vydání parkovací karty A (abonentní) je nutno předložit tyto doklady:

  Právnické osoby a fyzické osoby podnikající žádající o výdej PKA, které mají sídlo nebo provozovnu v OPS, předloží dle typu právního subjektu:

  -          fyzická osoba podnikající doloží platný doklad o podnikatelské činnosti s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů (např. živnostenský zákon) nebo analogický doklad (např. výpis z příslušného registru) v případě svobodných povolání (advokát, lékař, notář, tlumočník apod.) pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem,

  -          subjekty zapsané v obchodním rejstříku doloží platný výpis z obchodního rejstříku s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem,

  -          subjekty nezapsané v obchodním rejstříku doloží doklad o právní osobnosti včetně příslušného dokladu o sídle nebo provozovně dle právních předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem,

  -          osvědčení o registraci vozidla (OR) nebo technický průkaz vozidla (TP) vozidla, na které je požadována PKA (TP se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v OR).

  Poskytovatelé sociálních služeb:

  -          Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

  -          OR nebo TP vozidla, na které je požadována PKA (TP se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v OR).

  Provozovatelé přepravní a distribuční soustavy dle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloží při žádosti o PKA:

  -          Licence na přenos elektřiny nebo na přepravu plynu nebo na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu nebo na rozvod tepelné energie dle výše uvedeného zákona,

  -          OR nebo TP vozidla na které je požadována PKA; pokud potřebné údaje nebudou uvedeny v OR, kde je žadatel o PKA uveden jako vlastník nebo provozovatel vozidla.

  Fyzická osoba vlastnící nemovitou věc v OPS, která žádá o výdej PKA, předloží kromě dokladu o své totožnosti:

  -          doklad o vlastnictví nemovité věci, tj. výpis z katastru nemovitostí ne starší 90 dnů, pokud nelze údaje ověřit dálkovým přístupem,

  -          v případě vozidel registrovaných v České republice žadatel předkládá platné OR, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla jako fyzická osoba nepodnikající (TP se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v OR),

   

  K vydání parkovací karty R (rezidentní) je nutno předložit tyto doklady:

   

  Fyzická osoba s místem trvalého pobytu v OPS předloží vždy doklad o místě trvalého pobytu (originál) a to:

                  a) občané České republiky: platný občanský průkaz s uvedením trvalého pobytu v OPS, v případě vozidla v SJM předkládá doklady žadatel i manžel žadatele,

                  b) cizí státní příslušníci, občané EU, žijící v České republice: platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas nebo jiný doklad osvědčující místo hlášeného nebo trvalého pobytu v OPS,

                  c) cizí státní příslušníci ze států mimo EU, žijící v České republice: platný cestovní pas nebo pobytová karta nebo průkaz o povolení k pobytu nebo jiný doklad osvědčující místo hlášeného nebo trvalého pobytu v OPS.

   

  Žadatel (fyzická osoba) předloží doklad o právním vztahu k vozidlu (originál) jedním z níže uvedených způsobů:

   

  a) žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem vozidla:

  -          v případě vozidel registrovaných v České republice žadatel předkládá platné OR, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla jako fyzická osoba nepodnikající (TP se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v OR),

  -          v případě vozidel registrovaných v České republice žadatel předkládá platné OR, kde je manžel žadatele o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla jako fyzická osoba nepodnikající (TP se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v OR), čestné prohlášení osvědčující, že vozidlo je v SJM (podpis nepřítomné osoby nemusí být úředně ověřen), a oddací list (originál nebo ověřená kopie),

   

  b) žadatel má svěřeno služební vozidlo k soukromému užívání nebo má vozidlo svěřené volenému členovi právnické osoby bez pracovní smlouvy:

  -          žadatel předkládá řádně vyplněné "Čestné prohlášení zaměstnavatele" (viz příloha č. 1 Metodiky  výdeje parkovacích karet) podepsaný oprávněným zástupcem subjektu poskytujícího služební vozidlo (dále jen „zaměstnavatel“).

  -          výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, případně jiný doklad o právní subjektivitě zaměstnavatele dokládá žadatel, pokud údaje nelze ověřit dálkovým přístupem,

  žadatel dokládá platné OR vozidla, kde je zaměstnavatel žadatele o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (TP nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v OR).

   

  U všech žadatelů o PKR bude doložena plná moc v případě zastupování žadatele.

  Pro nové vozidlo, kterému ještě nebyla přidělena registrační značka, se parkovací karta nevydává !

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - oblast 1 (centrum)

  cena stání – platnost karty 12 měsíců

  karta „R“       

           1 200,-Kč pro 1. vozidlo   

         12 000,-Kč pro každé další vozidlo

  karta „A“           

          1 920,-Kč pro 1. vozidlo vlastníka nemovité věci,  který nemá trvalý pobyt v oblasti 1

         12 000,-Kč pro 1. vozidlo

         19 200,-Kč pro 2. a další vozidlo

   

  cena stání - platnost karty 6 měsíců

  karta „R“       

              660,-Kč pro 1. vozidlo   

           6 600,-Kč pro každé další vozidlo

  karta „A“             

          1 056,-Kč pro 1. vozidlo vlastníka nemovité věci, který nemá trvalý pobyt v oblasti 1

          6 600,-Kč pro 1. vozidlo

        10 560,-Kč pro 2. a další vozidlo


  cena stání - platnost karty 3 měsíce

  karta „R“       

              360,-Kč pro 1. vozidlo   

           3 600,-Kč pro každé další vozidlo

  karta „A“             

              576,-Kč pro 1. vozidlo vlastníka nemovité věci, který nemá trvalý pobyt v oblasti 1

           3 600,-Kč pro 1. vozidlo

           5 760,-Kč pro 2. a další vozidlo

   

  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – oblasti 3, 5 a 6  (Fifejdy II, Fifejdy III a Šalamoun)

  cena stání – platnost 12 měsíců

  karta „R“

          480,- Kč pro 1. vozidlo

       6 000,- Kč pro 2. vozidlo

     12 000,- Kč pro další vozidlo stejného žadatele

  karta „A“

          960,- Kč pro 1. vozidlo vlastníka nemovité věci v oblasti 3, 5 a 6, který nemá trvalý pobyt v oblasti 3, 5 a 6

       6 000,- Kč pro 1. vozidlo

     12 000,- Kč pro každé další vozidlo    


  cena stání - platnost karty 6 měsíců

  karta „R“                                     

         264,- Kč pro 1. vozidlo

      3 300,- Kč pro 2. vozidlo

      6 600,- Kč pro další vozidlo stejného žadatele

  karta „A“                                  

         528,- Kč pro 1. vozidlo vlastníka nemovité věci v oblasti 3, 5 a 6, který nemá trvalý pobyt v oblasti 3, 5 a 6 

      3 300,- Kč pro 1. vozidlo

      6 600,- Kč pro 2. vozidlo a každé další


  cena stání - platnost karty 3 měsíce

  karta „R“                               

       144,- Kč pro 1. vozidlo

    1 800,- Kč pro 2. vozidlo

    3 600,- Kč  pro další vozidlo stejného žadatele

  karta „A“                                     

      288,- Kč pro 1. vozidlo vlastníka nemovité věci v oblasti 3, 5 a 6, který nemá trvalý pobyt v oblasti 3, 5 a 6 

   1 800,- Kč pro 1. vozidlo

   3 600,- Kč pro 2. vozidlo a každé další

   

  Při převodu vozidla je držitel karty povinen tuto odevzdat věcně a místně příslušnému úřadu městského obvodu.

   

  Další podrobnosti k cenám jsou uvedeny v Metodice výdeje parkovacích karet, vydané odborem dopravy Magistrátu města Ostravy a nařízení města č. 8/2022.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jedná se o vyřízení na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatelé mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v jiném cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí žadateli, že takový překlad nevyžaduje.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronicky nelze vyřídit.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Nařízení č. 8/2022, kterým se na území města vymezují oblasti s placeným stáním - ZDE

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  Metodika výdeje parkovacích karet, vydaná odborem dopravy Magistrátu města Ostravy - ZDE

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Při nevydání parkovací karty může žadatel požádat úřad městského obvodu o podání písemného odůvodnění dle § 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinností vyplývajících z uvedených nařízení města může naplnit skutkovou podstatu přestupku a může se stíhat podle zvláštního právního předpisu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Na místě vyhrazeném pro stání vozidla s parkovací kartou označenou písmeny R nebo A může bezplatně a bez parkovací karty stát vozidlo s českou registrační značkou elektrického vozidla začínající písmeny EL.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.08.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno