Parkovací karty

Statutární město Ostrava nařízením č.9/2018 a nařízením č.6/2019 vymezilo na území města oblasti s placeným stáním. OBLASTI č. 6 - FIFEJDY III. a č. 7 -  ŠALAMOUN JSOU ÚČINNÉ OD 1.7.2019. Parkovací karty pro nové zóny je možno vyřizovat od 2.5.2019. 

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Parkovací karty

 2. Základní informace k životní situaci
  Statutární město Ostrava nařízením č.9/2018 a nařízením č.6/2019 vymezilo na území města oblasti s placeným stáním.
   
  OBLASTI č. 6 - FIFEJDY III. a č. 7 -  ŠALAMOUN JSOU ÚČINNÉ OD 1.7.2019.
  Parkovací karty pro nové zóny je možno vyřizovat od 2.5.2019.
   

  Informace o nakládání s osobními údaji naleznete ZDE.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba starší 18 let, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti městského obvodu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti městského obvodu s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

  Právnická osoba nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti městského obvodu a která vlastní nebo provozuje vozidlo, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Pro získání parkovací karty A (abonentní) musí být žadatelem:

  1. Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti, vlastnící nebo provozující vozidlo, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů
  2. Fyzická osoba, která vlastní nemovitost ve vymezené oblasti města a nemá zde trvalý pobyt, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže

  Pro získání parkovací karty R (rezidentní) musí být žadatelem:

  1. Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže
  2. Vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti (fyzická osoba) s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována dle příslušných právních předpisů viz níže

   

  Podrobnější informace jsou uvedeny v  nařízení statutárního města Ostravy nařízení č.9/2018 a č.6/2019.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně nebo u právnických a fyzických osob podnikajících i v zastoupení na základě řádně ověřené plné moci.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr. Edvarda Beneše 6/555, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. Edvarda Beneše 6/555, 729 29 Ostrava, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, vestibul/přízemí radnice - přes návštěvní terminál.

   

  Ing. Veronika Chytrová
  referent komunálních služeb
  599442965 9 / Edvarda Beneše
  Renata Jedličková
  referent komunálních služeb
  599442961 3 / Edvarda Beneše
  Jana Lučová
  referent komunálních služeb
  599442964 4 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vydání parkovací karty A (abonentní) je nutno předložit tyto doklady:

  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti doloží platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla)

  Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti dle právního subjektu předloží dále tyto doklady:

     • fyzická osoba podnikající doloží platný doklad o podnikatelské činnosti s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů (např. živnostenský zákon), pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem
     • subjekty zapsané v obchodním rejstříku doloží platný výpis z obchodního rejstříku s uvedením sídla nebo místa provozovny dle příslušných předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem
     • subjekty nezapsané v obchodním rejstříku doloží doklad o právní subjektivitě včetně příslušného dokladu o sídle nebo provozovně dle právních předpisů, pokud potřebné údaje nelze ověřit dálkovým přístupem

  Fyzická osoba, která vlastní nemovitost v oblasti, ale nemá v ní trvalý pobyt, předloží tyto doklady

     • občané ČR platný průkaz totožnosti
     • cizinci cestovní pas a doložku o povolení k trvalému pobytu

  Vlastník nemovitosti dále dle právního vztahu k vozidlu předloží tyto doklady:

     • žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, zapsaným v registru silničních vozidel - platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla)
     • žadatel je oprávněným uživatelem silničního motorového vozidla na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy - platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatelem vozidla (velký technický průkaz vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla) a originál leasingové nebo úvěrové smlouvy (smlouva se dokládá v případě, že žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy nebo úvěrové smlouvy a žadatel není uveden v platném osvědčení o registraci vozidla nebo v technickém průkazu vozidla jako vlastník nebo provozovatel vozidla)
     • žadatel je osobou užívající služební vozidlo k soukromým účelům - platné osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla), řádně a úplně vyplněný formulář, vydaný vlastníkem nebo provozovatelem vozidla jako zaměstnavatele žadatele "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů", podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně jinou osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce dle právních předpisů (pozn. výpis obchodního rejstříku zaměstnavatele může žadatel doložit k urychlení vyřízení parkovací karty, jinak to není jeho povinnost)

  Vlastník nemovitosti může (není to však jeho povinnost) doložit právní vztah k nemovitosti platným výpisem z listu vlastnictví, vedeného v katastru nemovitostí, na němž je vlastnické právo k předmětné nemovitosti zaspáno k urychlení vyřízení parkovací karty. Pokud jej nedoloží, ověří si úřad údaje v katastru nemovitostí při vyřizování parkovací karty sám.

   

  K vydání parkovací karty R (rezidentní) je nutno předložit tyto doklady:

  občané ČR platný průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu

  cizinci cestovní pas a doložku o povolení k trvalému pobytu

  dále dle právního vztahu k vozidlu tyto doklady:

     • žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, zapsaným v registru silničních vozidel -  platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla)
     • žadatel je oprávněným uživatelem silničního motorového vozidla na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy - platné osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel o parkovací kartu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (velký technický průkaz vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla) a originál leasingové nebo úvěrové smlouvy (smlouva se dokládá v případě, že žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy a žadatel není uveden v platném osvědčení o registraci vozidla nebo v technickém průkazu vozidla jako vlastník nebo provozovatel vozidla)
     • žadatel je osobou užívající služební vozidlo k soukromým účelům - platné osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkazu vozidla nebo jeho kopie se dokládá, pokud potřebné údaje nejsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla), řádně a úplně vyplněný formulář, vydaný vlastníkem nebo provozovatelem vozidla jako zaměstnavatele žadatele "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů", podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně jinou osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce dle právních předpisů (pozn. výpis obchodního rejstříku zaměstnavatele může žadatel doložit k urychlení vyřízení parkovací karty, jinak to není jeho povinnost)
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  OBLAST č. 1 - CENTRUM

  Cena parkovací karty A

  Počet vozidelČástka
  1. vozidlo

  12 000,-- Kč/rok 

  (vozidlo fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti)

  1 680,--Kč/rok

  (vozidlo fyzické osoby, která vlastní nemovitost ve vymezené oblasti města a nemá v oblasti 1 trvalý pobyt)

  2. vozidlo a další 16 800,-- Kč/rok

   

  Cena parkovací karty R

  Počet vozidelČástka
  1. vozidlo 840,-- Kč/rok 
  2. vozidlo a další 12 000,-- Kč/rok 

  OBLAST č.4 - FIFEJDY II. + č. 6 - FIFEJDY III. + č. 7 - ŠALAMOUN 

  Cena parkovací karty A

  Počet vozidelČástka
  1. vozidlo

  6 000,-- Kč/rok 

  (vozidlo fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti)

  720,--Kč/rok

  (vozidlo fyzické osoby, která vlastní nemovitou věc v oblasti 4, 6 a 7 a nemá v oblasti 4 trvalý pobyt)

  2. vozidlo a další 12 000,-- Kč/rok

   

  Cena parkovací karty R

  Počet vozidelČástka
  1. vozidlo 360,--Kč/rok
  2. vozidlo 6 000,-- Kč/rok
  3. vozidlo a další 12 000,-- Kč/rok

  Při převodu vozidla je držitel karty povinen tuto odevzdat věcně a místně příslušnému úřadu městského obvodu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jedná se o vyřízení na počkání.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronicky nelze vyřídit. 

   

 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinností vyplývajících z níže uvedených nařízení města může naplnit skutkovou podstatu přestupku a může se stíhat podle zvláštního právního předpisu.

 16. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou stanoveny.

 17. Popis byl naposledy aktualizován

  24.06.2019

 18. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno