Radnice

Umístění pevné překážky na místní nebo veřejně přístupné účelové komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Umístění pevné překážky na místní nebo veřejně přístupné účelové komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Na místní a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad veškerá potřebná opatření.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která hodlá na pozemní komunikaci umístit pevnou překážku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění veškerých požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, kancelář č. 307, 3. patro budovy Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Ing. Šárka Linhartová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442909 307 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o povolení k umístění pevné překážky,
  • Okótovaný situační nákres umístění pevné překážky (šířka chodníku; rozměry pevné překážky - šířka, délka; zbývající průchod pro chodce, případně jiné vzdálenosti),
  • Nákres nebo např. fotografie s vyznačením rozměrů pevné překážky,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení umístění pevné překážky na místní nebo veřejně přístupné účelové komunikaci je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní nebo účelové komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je dle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povinen na svůj náklad zajistit všechna potřebná opatření vyvolaná umístěním dotyčné pevné překážky na místní nebo účelovou komunikaci.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna (v případě využití e-mailu posta@moap.ostrava.cz je nutné, aby  byla e-mailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzická osoba, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 300 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno