Radnice

Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  1. rozhodnutí o umístění stavby
  2. rozhodnutí o změně využití území
  3. rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  4. rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je v působnosti úřadů městských obvodů
  5. rozhodnutí o ochranném pásmu

  Dále může následovat:

  •  U obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu:

  ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem, povolení změny stavby před jejím dokončením, vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí, změna v užívání stavby, odstranění stavby

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí a ostatní rozhodnutí a povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava, odbor stavebního řádu a přestupků, oddělení stavebního úřadu, v kancelářích uvedených u jednotlivých kontaktních pracovníků.

  Ing. Tereza Budzelová
  referent stavebního úřadu
  +420599442968 318 / Edvarda Beneše
  Ing. Lukáš Haltof
  vedoucí oddělení stavebního úřadu
  +420599442897 314 / Edvarda Beneše
  Ing. Martina Helisová
  referent 06
  +420599430221 219 / Radnice, budova B
  Eva Hrbáčová
  referent stavebního úřadu
  +420599442901 321 / Edvarda Beneše
  Ing. Zuzana Janásová
  referent stavebního úřadu
  +420599442902 321 / Edvarda Beneše
  Ing. Petra Kalakayová
  referent stavebního úřadu
  +420599442905 318 / Edvarda Beneše
  Veronika Lacinová
  referent stavebního úřadu
  +420599442904 315 / Edvarda Beneše
  Ing. Šárka Linhartová
  referent komunikací a dopravy
  +420599442909 307 / Edvarda Beneše
  Ing. Eva Pavlíková
  referent stavebního úřadu
  +420599442899 323 / Edvarda Beneše
  Ing. Anna Šindlářová
  referent stavebního úřadu
  +420599442900 323 / Edvarda Beneše
  Radmila Špoková
  referent stavebního úřadu
  +420599442906 315 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky jsou stanoveny vyhláškou č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů činí lhůta u správních řízení stavebního úřadu 60 dnů od zahájení řízení. 

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci řízení jsou v jednotlivých řízeních stanoveni zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Veškeré právní předpisy týkající se této životní situace jsou uvedeny v bodě "Podmínky a postup pro řešení životní situace".

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se ve věcech obecného stavebního úřadu podává k Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správnímu a ve věcech speciálního stavebního úřadu pro komunikace k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, ve všech případech prostřednictvím Odboru stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v  rozhodnutí. Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje, tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.

  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného rozhodnutí. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu,
  • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce jsou stanoveny  v  zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Na územní rozhodnutí zpravidla navazuje vydání několika stavebních povolení podle druhu a rozsahu stavby. Jedná se o stavební povolení vydávaná obecným stavebním úřadem (pozemní stavby a inženýrské sítě s výjimkou vodovodů a kanalizací) a speciálními stavebními úřady pro stavby vodní, dopravní, drážní a letecké. V řízeních u speciálních stavebních úřadů je stavebník povinen prokázat splnění podmínek vydaného územního rozhodnutí ve smyslu § 15 stavebního zákona. O ověření splnění podmínek územního rozhodnutí je nutno požádat u stavebního úřadu, který vydal územní rozhodnutí. Podkladem pro ověření je dokumentace pro stavební řízení, popřípadě písemné prohlášení stavebníka, že splnil jednotlivé podmínky územního rozhodnutí.  

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno