Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v souladu s ust. $ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Podatelna Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 

 1.   Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných nosičích dat:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava

2.   Úřední hodiny podatelny:

Pondělí       8:00 - 17.00 hodin

Úterý           8:00 - 15:00 hodin

Středa         8:00 - 17:00 hodin

Čtvrtek        8:00 - 15:00 hodin

Pátek          8:00 - 13:00 hodin

3.   Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

posta@moap.ostrava.cz

4.   Identifikátor datové schránky:

c9ybfpi

5.   Podporované formáty datových zpráv: 

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: 

 • *.pdf                          Portable Document Format - Adobe Acrobat
 • *.pdf/a                       Portable Document Format for the long-term Archiving (ISO 19005)
 • *.odt, *.ods, *.odp     Open Document Format (mezinárodní standard - ISO/IEC 26300)
 • *.txt, *.csv                 Obecný text
 • *.rtf                            Rich text format
 • *.doc, *.docx             Dokument Microsoft Word
 • *.xls, *.xlsx                Sešit Microsoft Excel
 • *.ppt, *.pptx               Prezentace Microsoft Powerpoint
 • *.htm, *.html              Hypertextový document
 • *.fo, *.zfo                   602XML Filler document

 Statické obrazové dokumenty: 

 • *.jpg, *.jpeg         Joint Photographic Experts Group (ISO/IEC 10918)
 • *.png                   Portable Network Graphics (ISO/IEC 15948)
 • *.tif, *.tiff              Tagged Image File Format (revise 6 – nekomprimovaný)

 Elektronické faktury: 

 • *.isdoc/isdocx        Information System Document verze 5.2 a vyšší

 Dynamické obrazové dokumenty: 

 • *.gif                       Graphics Interchange Format
 • *.mp4                    MPEG-4 Part 14
 • *.avi                       Audio Video Interleave
 • *.mkv                     Matroska Video
 • *.3gp, *.3gpp         3GPP file format
 • *.wmv                    Windows Media Video
 • *.mpeg1/mpeg2     Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2
 • *.mov                     QuickTime multimedia file format
 • *.flv                         Flash Video

 Zvukové dokumenty:

 • *.cda                      CD Audio Track File
 • *.mp2, *.mp3         MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II/III
 • *.wav                     Waveform Audio Format
 • *.wma                    Windows Media Audio

 Databáze: 

 • *.xml                      Extensible Markup Language Document

Za podmínky, kdy je součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Maximální velikost jedné datové zprávy doručené prostřednictvím:  

 • informačního systému datových schránek je 20MB,
 • e-mailu doručeného na adresu elektronické podatelny je 10MB,
 • přenosného technického nosiče 20MB.

6.  Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • USB flash disk (USB 2.0 a vyšší)

7.  Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

8.  Důsledky vad dokumentů:

V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený), a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument nebude dále zpracováván.

V případě, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, nebo je v jiném než přijímaném datovém formátu nebo na jiném než přijímaném nosiči dat, a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, tento dokument nebude dále zpracováván.

9.  Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny posta@moap.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. 599 442 866, odbor vnitřních věcí, podatelna.