Vymáhání pohledávek z přestupků a správních deliktů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vymáhání pohledávek z přestupků a správních deliktů

 2. Základní informace k životní situaci

  Předmětem vymáhání jsou pokuty uložené odborem stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a komisí k projednávání přestupků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba - přestupce (dlužník) nebo zákonný zástupce, ustanovený zástupce, zmocněnec
  • právnická osoba – statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uhrazení pohledávky může dlužník provést tak, že dlužnou částku:

  • složí přímo v pokladně v budově Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava,
  • uhradí bezhotovostním převodem na účet č. 19-923761/0100,
  • uhradí vydanou poštovní poukázkou,
  • platební kartou,
  • zaplatí přímo zaměstnanci oddělení místních poplatků a pohledávek, který poplatníkovi vystaví příjmový doklad a sám částku odevzdá do pokladny městského obvodu,
  • požádá o splátkový kalendář.

  Neuhradí-li dlužník pohledávku v zákonné lhůtě, přikročí správce daně v souladu s platným právním předpisem k daňové exekuci. Daňovou exekuci lze provést těmito způsoby: 

  • srážkami ze mzdy,
  • přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,
  • přikázáním jiné peněžité pohledávky,
  • postižením jiných majetkových práv,
  • prodejem movitých věcí,
  • prodejem nemovitostí.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po obdržení rozhodnutí /příkazu/, ve kterém se stanoví zaplacení příslušné částky na účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kontaktujte zaměstnance oddělení místních poplatků a pohledávek, odboru financí a rozpočtu a domluvte se na dalším postupu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, kancelář č. 309, č. 325, 3. patro.

  Pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou nutné. Pokud si dlužník podá písemnou žádost o povolení zaplacení dlužné částky ve splátkách, zaměstnanec oddělení místních poplatků a pohledávek na základě jeho žádosti vyzve dlužníka k zaplacení správního poplatku za povolení zaplacení dlužné částky ve splátkách. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za povolení úhrady dlužné částky ve splátkách činí 400,-- Kč. Lze jej uhradit na pokladně úřadu městského obvodu, bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou.

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, jako správce daně, není technicky vybaveno ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a proto neposkytuje služby daňových informačních schránek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o povolení úhrady dlužné částky ve splátkách zastaví.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedoplatek bude vymáhán dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, včetně exekučních nákladů, které činí 2% vymáhaného nedoplatku, nejméně však 500,-- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – www.moap.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.03.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno