Označení psa čipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů (dále jen „OZV č. 9/2012“) a OZV č. 5/2013, kterou se mění OZV č. 9/2012 (dále jen „OZV č. 5/2013“), stanoví povinnost chovatelům psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny, a to do 30 dnů ode dne kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly. Dle OZV č. 5/2013 je přípustné i označení psa čitelným tetováním.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí), která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován dle Obecně závazné vyhlášky č. 17/2015 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků za držitele psa.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené OZV č. 9/2012 a OZV č. 5/2013 je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů, nebo nahlásit čitelné tetování.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

   

  odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek

   

   2. patro, kancelář č. 221

  S kým:

  Lydie Slížová, tel.: 599 442 844 (úterý, čtvrtek, pátek)

   

  e-mail:

   

  Svatava Horkelová DiS., tel.: 599 442 840 (pondělí, středa)

   

  e-mail:  

  Kdy:

  Pondělí a středa: 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod.

   

  Čtvrtek:  8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.


            

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem nebo tetováním s uvedením čísla čipu/tetování.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář:

  -          Přihláška do evidence chovatelů psů 

  -          Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn 

   

  Formulář lze získat na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek v kanceláři č. 221.

  E-mailem s využitím formuláře na webových stránkách www.moap.cz .

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek provede zápis do evidence bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře lze zasílat s přílohou potvrzení od veterináře na e-mailovou adresu

  shorkelova@moap.ostrava.cz 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  -     Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

  -     Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

  -     Obecně závazná vyhláška č.5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinnosti lze postihovat jako přestupek nebo správní delikt. Sankcí je pokuta do výše 50 000,00 Kč. Kontrolu dodržování OZV č. 9/2012 a OZV č. 5/2013 provádí strážníci městské policie.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ne.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.10.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno