Pronájem/propacht prostor sloužících podnikání/nebytových prostor

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem/propacht prostor sloužících podnikání/nebytových prostor

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o pronájem/propacht prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o nájem může podat:

  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci,
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti:

  Žádost o nájem/pacht prostoru sloužícího podnikání/nebytových prostor 

  Podmínky stanovují ZAS 2022 - 05, Zásady pronajímání/propachtování prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na oddělení technické správy (Tyršova 1761/14, 729 29 Ostrava),
  • dotazem na emailové adrese ,
  • telefonicky 599 442 980, 702 018 267,
  • podáním písemné žádosti.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor správy domovního fondu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách  s makléřem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v kanceláři umístěné v 1. NP domu Tyršova 1761/14 (kancelář má samostatný přímý vstup z ulice).

  Makléř: Bc. Martina Voláková, tel.: 702 018 267,

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • základní údaje o žadateli,
  • telefonní kontakt, popř. e–mailovou adresu,
  • plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

  Žadatel uzavře s pověřeným odborem smlouvu o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti a uhradí zálohu ve výši navrhovaného měsíčního nájemného, minimálně však 1 000 Kč za každý prostor, a to vše nejpozději 3 pracovní dny před projednáním žádosti v radě městského obvodu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Každá žádost o nájem/pacht bude zaevidována a žadatel bude informován nejpozději do 30 dnů o dalším postupu vyřízení žádosti. Vedoucí odboru majetkového rozhodne o termínu uzávěrky možnosti doručení žádostí. V případě více zaevidovaných žádostí se stanoví termín veřejného projednávání, na které budou žadatelé pozváni, aby mohli svou žádost dále upravit z hlediska navrhované výše nájemného/pachtovného, případně účelu nájmu/pachtu, žádosti budou následně předloženy radě městského obvodu.

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady městského obvodu. Běžná doba vyřízení je cca 2 měsíce.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • účast na veřejném projednávání žádosti o nájem,
  • uzavření smlouvy o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáváním žádosti,
  • úhrada zálohy,
  • uzavření dohody o složení jistoty, 
  • úhrada jistoty,
  • uzavření nájemní smlouvy.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit využitím elektronické podatelny.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle smluvního ujednání.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na webových stránkách www.nemovitostimoap.cz

 19. Za správnost návodu odpovídá útvar
 20. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  28.11.2022