Zábory veřejného prostranství - VEŘEJNÁ ZELEŇ

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zábory veřejného prostranství - VEŘEJNÁ ZELEŇ

 2. Základní informace k životní situaci

  V případě potřeby dočasného užívání zeleně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, je nutné si předem (výjimku tvoří pouze havárie) zajistit vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně. I v případě záboru zeleně v důsledku havárie je nutné rovněž požádat o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně obdobným způsobem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba či právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce. Plná moc musí být doložena.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Řešit zábory pozemků zeleně předem (před započetím prací na zeleni, umístění zařízení, oplocení apod.) se správcem veřejné zeleně, tj. odborem investic a místního hospodářství Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Výjimkou jsou pouze činnosti související s havarijními případy, kdy je nutno podat stejnou žádost jako v případě plánovaného záboru pozemků zeleně. Zároveň je nutno podat příslušné oznámení správci poplatku viz ZDE. V případě požadavku ze strany městského obvodu  je nutné  projednat případné uzavření smluvního vztahu ZDE.

  Případy, při kterých nevydá OIMH souhlas vlastníka - správce pozemku zeleně:

  a)     žadatel má nesplacený dluh vůči městskému obvodu po stanovené lhůtě splatnosti,

  b)    požadovaný zábor se neslučuje s právy a povinnostmi městského obvodu a třetích osob k dotčeným pozemkům dle uzavřených smluv,

  c)     žadatel před podáním žádosti prokazatelně nesplnil povinnosti a podmínky stanovené městským obvodem jako správcem a vlastníkem při předchozích žádostech o zábor veřejné zeleně a pozemku,

  d)    žádost není podána na předepsaném formuláři.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné Žádosti o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně dle stanoveného formuláře.  

  V případech havárií na zeleni je nutno podat žádost na stejném formuláři.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr. E. Beneše 6/555, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, vstupní vestibul v přízemí budovy radnice městského obvodu na přepážce č.4 a č.6 zadáním ve vyvolávacím systému.

   Ing. Bc. Anna Johánková Harhajová
   referent komunálních služeb
   +420599442963 6 / Edvarda Beneše
   Bc. Olga Salačová
   referent komunálních služeb
   +420599442964 4 / Edvarda Beneše
  • Jaké doklady je nutné mít s sebou

   Vyplněný formulář Žádost o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně (možno vyplnit také ve výše uvedené kanceláři) a dále

   • situační snímek dle mapy katastru nemovitostí se zakreslením a popisem využití  plochy a všech součástí záboru včetně okótování rozměrů všech záborů,
   • ověřená plná moc k právním úkonům v případě zastupování žadatele.
  • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Žádost o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně

  • Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Tato záležitost je řešena na Odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

   Sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v aktuálně platné Obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství. Bližší informace naleznete zde

   Pro zábor veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví městského obvodu může být uzavřeno příslušné smluvní  ujednání  prostřednictvím  odboru  majetkového Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bližší informace a formuláře naleznete zde.

  • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Lhůty nejsou stanoveny, zpravidla se záležitost vyřídí do 30 dnů pouze v případě neuzavření smluvního vztahu.

  • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

   Dalším účastníkem je zdejší odbor majetkový a odbor financí a rozpočtu.

  • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

   Dodržení všech podmínek žádosti nebo příslušné smlouvy, pokud byla uzavřena, a úhrada místní ho poplatku za užívání veřejného prostranství.

   V případě, že oznámené zařízení může ohrozit bezpečnost silničního provozu, žadatel si zajistí na vlastní náklad souhlas Dopravního inspektorátu Městského ředitelství Policie ČR, Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice.

  • Elektronická služba, kterou lze využít

   Souhlas k záboru veřejné zeleně lze vyřídit elektronicky přes elektronickou podatelnu úřadu :  posta@moap.ostrava.cz , případně přes datovou schránku  ID : c9ybfpi

  • Podle kterého právního předpisu se postupuje
   • Platný Statut města Ostrava
   • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a  předpisy související
  • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Podáním u správce veřejné zeleně.

  • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   Dle příslušných ustanovení zákona o obcích, zákona o přestupcích a občanskoprávních předpisů.

  • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

   Tato záležitost je řešena na Odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  • Související životní situace a návody, jak je řešit

   Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  se vyřizuje prostřednictvím odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bližší informace a formuláře naleznete zde.

   Pro zábor veřejné zeleně  může být uzavřeno příslušné smluvní  ujednání   (nájemní smlouva) prostřednictvím  odboru  majetkového  Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bližší informace a formuláře naleznete zde.

  • Popis byl naposledy aktualizován

   24.10.2022

  • Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno