Zábory veřejného prostranství - VEŘEJNÁ ZELEŇ

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zábory veřejného prostranství - VEŘEJNÁ ZELEŇ

 2. Základní informace k životní situaci

  V případě potřeby dočasného užívání zeleně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, je nutné si předem (výjimku tvoří pouze havárie) zajistit vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně. I v případě záboru zeleně v důsledku havárie je nutné rovněž požádat o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně obdobným způsobem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba či právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce. Plná moc musí být doložena.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Řešit zábory pozemků zeleně předem (před započetím prací na zeleni, umístění zařízení, oplocení apod.) se správcem veřejné zeleně, tj. odborem investic a místního hospodářství Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Výjimkou jsou pouze činnosti související s havarijními případy, kdy je nutno podat stejnou žádost jako v případě plánovaného záboru pozemků zeleně. Zároveň je nutno podat příslušné oznámení správci poplatku viz ZDE. V případě požadavku ze strany městského obvodu  je nutné  projednat případné uzavření smluvního vztahu ZDE.

  Případy, při kterých nevydá OIMH souhlas vlastníka - správce pozemku zeleně:

  a)     žadatel má nesplacený dluh vůči městskému obvodu po stanovené lhůtě splatnosti,

  b)    požadovaný zábor se neslučuje s právy a povinnostmi městského obvodu a třetích osob k dotčeným pozemkům dle uzavřených smluv,

  c)     žadatel před podáním žádosti prokazatelně nesplnil povinnosti a podmínky stanovené městským obvodem jako správcem a vlastníkem při předchozích žádostech o zábor veřejné zeleně a pozemku,

  d)    žádost není podána na předepsaném formuláři.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné Žádosti o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně dle stanoveného formuláře.  

  V případech havárií na zeleni je nutno podat žádost na stejném formuláři.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr.Edvarda Beneše 6/555, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, vstupní vestibul v přízemí budovy radnice městského obvodu na přepážce č.4 a č.6 zadáním ve vyvolávacím systému.

   Ing. Bc. Anna Johánková Harhajová
   referent komunálních služeb
   599442963 6 / Edvarda Beneše
   Jana Lučová
   referent komunálních služeb
   599442964 4 / Edvarda Beneše
  • Jaké doklady je nutné mít s sebou

   Vyplněný formulář Žádost o vydání souhlasu vlastníka s užitím pozemku k záboru veřejné zeleně (možno vyplnit také ve výše uvedené kanceláři) a dále

   • situační snímek dle mapy katastru nemovitostí se zakreslením a popisem využití  plochy a všech součástí záboru včetně okótování rozměrů všech záborů,
   • ověřená plná moc k právním úkonům v případě zastupování žadatele.
  • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Tato záležitost je řešena na Odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

   Sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 4/2016 o místním poplatku, ve znění pozdějších změn a doplnění. Bližší informace naleznete zde.

   Pro zábor veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví městského obvodu může být uzavřeno příslušné smluvní  ujednání  prostřednictvím  odboru  majetkového Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bližší informace a formuláře naleznete zde.

  • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Lhůty nejsou stanoveny, zpravidla se záležitost vyřídí do 30 dnů pouze v případě neuzavření smluvního vztahu.

  • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

   Dalším účastníkem je zdejší odbor majetkový a odbor financí a rozpočtu.

  • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

   Dodržení všech podmínek žádosti nebo příslušné smlouvy, pokud byla uzavřena, a úhrada místní ho poplatku za užívání veřejného prostranství.

   V případě, že oznámené zařízení může ohrozit bezpečnost silničního provozu, žadatel si zajistí na vlastní náklad souhlas Dopravního inspektorátu Městského ředitelství Policie ČR, Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice.

  • Elektronická služba, kterou lze využít

   Souhlas k záboru veřejné zeleně lze vyřídit elektronicky přes elektronickou podatelnu úřadu :  posta@moap.ostrava.cz , případně přes datovou schránku  ID : c9ybfpi

  • Podle kterého právního předpisu se postupuje
   • Platný Statut města Ostrava
   • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a  předpisy související
  • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Podáním u správce veřejné zeleně.

  • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   Dle příslušných ustanovení zákona o obcích, zákona o přestupcích a občanskoprávních předpisů.

  • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

   Tato záležitost je řešena na Odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  • Související životní situace a návody, jak je řešit

   Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  se vyřizuje prostřednictvím odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bližší informace a formuláře naleznete zde.

   Pro zábor veřejné zeleně  může být uzavřeno příslušné smluvní  ujednání   (nájemní smlouva) prostřednictvím  odboru  majetkového  Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bližší informace a formuláře naleznete zde.

  • Popis byl naposledy aktualizován

   11.12.2019

  • Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno