Škody na zdraví nebo na majetku v souvislosti s pozemní komunikací

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Škody na zdraví nebo na majetku v souvislosti s pozemní komunikací

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o škody na zdraví a majetku, které vznikly  zejména v důsledku závadného stavu pozemních komunikacích podle ust. § 27 odst. 2, 3 a 4  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Dle  uvedeného ustanovení zákona vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. U závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky musí takovou závadu zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit. Vlastník místní komunikace nebo chodníku dále odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky musí takovou závadu zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit. Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o úhradu za škodu na  zdraví nebo majetku  může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání  písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle §  37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí obsahovat požadované přílohy.

  V písemné žádosti o úhradu škody na zdraví je nutno uvést údaje, kdy se událost stala (datum, hodina), přesný  popis místa  události (možno doložit  případně  zákresem v situační mapce),  příčinu události (např. pád na náledí, pád na nerovnosti). Žádosti  o úhradu škody na zdraví je nutno doložit v příloze příslušnou zdravotní dokumentací z prvotního ošetření (např. doklad z pohotovosti). 

  V písemné žádosti  o odškodnění  na majetku (např. motorového vozidla) je nutné uvést popis místa, příčiny odškodnění a  fotodokumentaci  rozsahu poškození majetku (vozidla). 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh, jak uvedeno níže. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr. E. Beneše 6/555,  729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 6/555, 729 29 Ostrava, odbor investic a místního hospodářství, kancelář č. 9, vestibul přízemí  radnice.

  Dagmar Sošková
  referent komunálních služeb
  +420599442965 9 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o odškodnění na zdraví.

  Žádost o odškodnění na majetku.

  Formulář není předepsán. Žádost se podává u příslušného referenta, který pomůže žádost sestavit. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek není stanoven.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých případech do 30 dnů. Ve složitějších případech s nutností posouzení stavu na místě a také v případě nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  je lhůta stanovena na 60 dnů.

  Délka vyřízení jednotlivých případů může být ovlivněna dobou projednání s příslušnou pojišťovnou.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní  další účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • vnitřní předpisy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dle souvisejících právních předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním u odboru investic a místního hospodářství Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dle souvisejících právních předpisů.
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Jedná se o škody na zdraví a majetku, které vznikly  zejména v důsledku závadného stavu pozemních komunikacích podle ust. § 27 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.  Dle  uvedeného ustanovení zákona vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací v rozsahu stanoveném zákonem. Dotčená osoba může  požádat o odškodnění příslušného vlastníka.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno