Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Odbor majetkový

Poslední změna: Pondělí 25.06.2018 12:32 by mop166

Činnosti zabezpečované a vykonávané odborem majetkovým

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména činnosti na úseku:

 • správy a údržby domovního a bytového fondu,
 • nabývání a prodej nemovitého majetku,
 • privatizace domovního a bytového fondu,
 • evidence nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu,
 • vyřizování souhlasů s umístěním inženýrských sítí do pozemků svěřených městskému obvodu a s tím související majetkoprávní vypořádání tj. zřízení věcného břemene,
 • výkonu práva a povinnosti vyplývající z členství ve společenství vlastníků jednotek.

V přenesené působnosti odbor vykonává činnosti na úseku:

 • uzavírání smluv o nájmu bytu s azylanty a při vydávání doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení nebo o nájmu bytu v domě zvláštního určení.

Aktuální informace:

POZOR AKTUÁLNÍ INFORMACE!

______________________________________________________________________________________

Dne 25. 5. 2018 nabývají účinnosti nové zásady: ZAS 2018 - 03 Zásady pronajímání prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

Úplné znění zásad naleznete zde: ZAS 2018 - 03

______________________________________________________________________________________

Změna provozovny bytového fondu - technický úsek oddělení správy majetku

Provozovna bytového fondu centrálního městského obvodu byla od 1. srpna 2016 přemístěna do domu v ulici Tyršově 1761/14. Zde byl zřízen technický úsek oddělení správy majetku a  vyřídíte tady veškeré požadavky na opravy a údržbu v bytech i nebytových prostorech, dále pak předání bytů a nebytových prostor. Zde také získáte informace o možnostech pronájmů bytů a nebytových prostor, včetně dojednání jejich prohlídek.

Telefon: 599 442 980

------------------------------------

OD 15. 6. 2017 platí nová pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav a výměn zařizovacích předmětů a pro rozúčtování služeb v bytech a nebytových prostorách (PRA 2017 - 01)

Od 15. června 2017 vstupují v platnost nová pravidla pro opravy a rozúčtování služeb v bytech a nebytových prostorách svěřených do správy městského obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz. Tato pravidla, která již byla aktualizována v návaznosti na nařízení vlády 308/2015 Sb. a jsou přílohou nájemních smluv, jsou nyní rozšířena o body týkající se  instalace požárních hlásičů a detektorů oxidu uhelnatého. Nová pravidla naleznete zde:

PRA 2017 - 01

-----------------------------------------------

OD 1. 7. 2017 jsou v platnosti nová pravidla pro udělování souhlasu s umístěním a provozováním nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v budovách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (PRA 2017 - 02) 

Tato pravidla, řeší podmínky udělování souhlasu s umístěním nadzemního komunikačního vedení pro připojení internetu, televize, telefonu apod. Jsou určena pro podnikatele, kteří  zřizují a provozují veřejnou komunikační síť dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Obsahují podmínky udělení souhlasu a formuláře žádostí. Nová pravidla naleznete zde:

PRA 2017 - 02

--------------------------------------

Od 1. 12. 2017 vstupují v platnost nové "Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz", o kterých rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2348/RMOb1418/73/17 ze dne 16. 11. 2017 (ruší se předchozí zásady ZAS 2015 - 07)

 

Nové znění zásad zde: zásady ZAS 2017 - 05 

--------------------------------------

Koncepce bydlení 2014 - 2018

Dne 12. 12. 2013 byla na 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu projednána koncepce bydlení na období 2014 - 2018 (text viz příloha) 

Koncepce bydlení 2014 - 2018

Vyhodnocení - koncepce bydlení 2014 

---------------------------------------

Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů  a souvisejících pozemků

Zásady zde: Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků  

-----------------------------------------

 

 

Ivan Rychecký
vedoucí odboru
599442883, mobil: 720965884 159B / Edvarda Beneše
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Formuláře

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »