Vyjádření k umístění stavby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyjádření k umístění stavby

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyjádření k umístění stavby slouží jako podklad pro vydání příslušného povolení nebo jiného opatření za účelem umístění stavby, provedení nebo užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření  může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání  písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle §  37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí obsahovat požadované přílohy, kterými jsou situační zákres stavby v platné katastrální mapě, základní stavebně technické údaje o stavbě nebo projektová dokumentace, která bude podkladem pro vydání  rozhodnutí  nebo jiného opatření  dle  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v předcházejícím bodě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava. odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, kancelář č. 7 a 8 vestibul přízemí radnice.

  Lucie Šindlerová
  referent komunálních služeb
  +420599442966 7 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vyjádření pomůže případně sestavit příslušný referent. 

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání vyjádření není stanoven.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých případech do 30 dnů. Ve složitějších případech s nutností posouzení stavu na místě a v případě nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve lhůtě 60 dnů. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Platný statut města Ostravy.
  • Vnitřní předpisy městského obvodu Moravská Ostrava Přívoz.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním u Odboru investic a místního hospodářství Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na Odboru stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  zde.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Na vydané vyjádření navazuje zpravidla příslušné povolení nebo jiné opatření za účelem umístění stavby, provedení nebo užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, které vydává Odbor stavebního úřadu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V souvislosti s obsahem a aktuálností vydaného vyjádření může být doba platnosti nebo účel vyjádření omezena.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno