Pečovatelská služba

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Pečovatelská služba se poskytuje osobám na území našeho obvodu, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a proto potřebují pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost.

Našim cílem je:

 • Umožnit klientům žít běžným způsobem života, podporovat je v činnostech, kde jsou sníženy jejich schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost.
 • Poskytovat sociální službu, která zachovává a rozvíjí důstojný život klientů s maximálním důrazem na jejich svobodnou vůli a soukromí.
 • Prostřednictvím depistáže informovat občany starší 75 let o možnostech individuální péče s pomocí pečovatelské služby.

Okamžitá kapacita pečovatelské služby 16 + 1

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pečovatelská služba

 2. Základní informace k životní situaci

  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu formou terénní a ambulantní služby, a to jak v bytech v domech s pečovatelskou službou  tak v domácnostech klientů mimo tyto domy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Jednat ve věci je oprávněna osoba, která poskytnutí pečovatelské služby pro sebe požaduje, tj. budoucí klient služby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu na základě smlouvy s klientem služby v rozsahu základních činností služby, vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jednotlivé úkony těchto činností jsou specifikovány v nabídce, a to za úhradu dle sazebníku úhrad, který je zpracován podle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách a který schválila rada městského obvodu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Jestliže požadujete zavedení pečovatelské služby ve své současné domácnosti, kontaktujte sociální pracovnici. Řešení situace je popsáno níže v bodě „Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit“.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odloučené pracoviště Tyršova 14, Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na odloučeném pracovišti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na ulici Tyršova 14, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, kanceláře č. 105 a 106.

  Bc. Jana Kielarová
  sociální pracovník
  +420599442644, mobil: 724067385 106 / Tyršova 1761/14
  Mgr. Renáta Kunzová
  vedoucí oddělení sociálních služeb
  +420599442643, mobil: 724305639 105 / Tyršova 1761/14
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení se odvíjí od kapacity pečovatelské služby a akutnosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalším účastníkem je osoba/osoby, kterou určí zájemce o službu a v případě, že je zájemce osoba omezená ve svéprávnosti, jedná za ni soudem ustanovený opatrovník.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Zavedení pečovatelské služby je potřeba projednat osobně. 

  V případě zájmu Vás navštívíme a společně dohodneme detaily požadované péče. V průběhu vstupního rozhovoru sociální pracovnice posoudí, zda spadáte do cílové skupiny pečovatelské služby. Pokud tomu tak není, v případě Vašeho zájmu poskytne kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb, popř. kontakty na veřejně dostupné služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Je-li klient nespokojen s poskytováním služby, může podávat stížnosti na poskytovanou službu dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností nebo podnětů ke kvalitě nebo způsobu poskytování sociální služby“.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě porušení sjednaných podmínek ze strany klienta (např. agrese pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek apod.), které vede k ohrožení bezpečnosti pracovníků, ke snížení jejich důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, může být ukončeno poskytování sjednaného úkonu, event. vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby. Klient služby může smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu.

  Nedodržení povinností nájemce bytu je řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno