Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Řeší:

Sociálně-právní ochrana dětí:

je především ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění, obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Důraz je kladen hlavně na nejlepší zájem a blaho dítěte, ochranu rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.
Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně, všem nezletilým dětem až do 18 let věku, pokud zletilosti nenabyly dříve. Orgán sociálně-právní ochrany je povinen se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykonává sociálně-právní ochranu dětí v rámci přenesené působnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a v rozsahu vymezeném statutem na území správního obvodu, který tvoří městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a dále obvody Petřkovice, Hošťálkovice a Lhotka.

Pracovní doba zaměstnanců OSPOD se řídí příkazem tajemníka PRI 2014-03 k rozvržení pracovní doby zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a je zabezpečena tak, aby výkon sociálně-právní ochrany dětí byl včetně pohotovosti zajištěn nepřetržitě v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu. Má charakter pružné pracovní doby s  vymezením základní pracovní doby a služeb - viz úřední hodiny OSPOD.

Sociálně-právní ochrana dětí se se podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zaměřuje hlavně:

- na děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
- na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
- na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, jsou ohroženy závislostmi, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný u osob do 15 let věku, opakovaně páchají přestupky atd.)
- na děti, které opakovaně utíkají od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu
- na děti, na kterých byl spáchán trestný čin nebo je podezření ze spáchání takového činu
- na děti, které jsou opakovaně na žádost rodičů umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči nebo jsou v takovém zařízení umístěny déle než 6 měsíců
- na děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo dalšími fyzickými osobami
- na děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu

Spolupracující instituce a organizace

Právní předpisy, kterými se činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí řídí

 V rámci oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťují zaměstnanci sociálně-právní ochranu dětí ve čtyřech základních oblastech:

1. péče o rodinu a děti

2. kuratela dětí a mládeže (závadové chování a trestná činnost dětí a mládeže)

3. náhradní rodinná péče - pěstounská péče na přechodnou dobu

4. prevence 

Agenda péče o rodinu a děti (terénní sociální práce) - sociální pracovníci

V této agendě zajištuje oddělení sociálně-právní ochranu dětí pro územní obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Hošťálkovice a Lhotka, pro občany, kteří zde mají trvalé nebo faktické bydliště (náměstí Dr. E. Beneše 555/6 – sociální pracovníci - kanceláře č. 411, 412, 413, 414, 420, 421).

Kdo se na sociální pracovníky může obrátit:

- těhotné ženy a dívky
- rodiče nezletilých dětí
- dítě do 18 let věku, které má na území ČR trvalý pobyt nebo nemá trvalý pobyt na území ČR, ale pobývá zde v doprovodu rodičů nebo bez nich
- každý občan dle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnost pracovníků v této agendě:

- vyhledávání dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
- působení na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti k obnovení narušených funkcí rodiny, případné zabezpečení náhradního rodinného prostředí, když dítě nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
- pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
- zpracování individuálního plánu ochrany dítěte
- poskytování sociálně-právního poradenství
- pomoc se zajištěním péče odborníků – dětský psycholog, psychiatr atd.
- sledování vývoje dětí umístěných v ústavní výchově a návštěvy rodičů těchto dětí
- sledování vývoje dětí umístěných v péči jiné fyzické osoby než rodiče a v pěstounské péči na přechodnou dobu
- sledování vývoje dětí s nařízeným dohledem nad výchovou
- návštěvy dítěte a jeho rodiny v prostředí, ve kterém žije
- práce s obětmi domácího násilí
- podávání návrhů soudům a výkon funkce kolizního opatrovníka
- depistáže

Agenda kurately dětí a mládeže - kurátoři pro děti a mládež

V této agendě zajišťuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost, a to prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež, která spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Agenda je zajišťována pro územní obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Hošťálkovice a Lhotka, pro občany, kteří zde mají trvalé nebo faktické bydliště. (náměstí Dr. E. Beneše 555/6 – kurátoři pro děti a mládež – kanceláře č. 415 a 419).

 

Kdo se na kurátory pro děti a mládež může obrátit:

- děti a mladiství s výchovnými problémy v rodině nebo ve škole a jejich rodiče
- děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a jejich rodiče
- mladiství od 15 do 18 let, proti kterým je vedeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku a jejich rodiče
- nezletilí, kteří mají problém se závislostmi a jejich rodiče
- školy a školská zařízení
- každý občan dle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti pracovníků v této agendě:

- vyhledávání dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
- působení na rodiče aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti k obnovení narušených funkcí rodiny
- jednání s dětmi i rodiči o odstranění nedostatků v chování či výchově dítěte
- pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
- zpracování individuálního plánu ochrany dítěte
- poskytování sociálně-právního poradenství
- pomoc se zajištěním péče odborníků – dětský psycholog, psychiatr atd.
- sledování vývoje dětí umístěných v ústavní a ochranné výchově a návštěvy rodičů těchto dětí
- sledování vývoje dětí s nařízeným dohledem nad výchovou
- sledování vývoje mladistvých umístěných ve vazbě nebo ve výkonu trestního opatření odnětí svobody
- návštěvy dítěte a jeho rodiny v prostředí, ve kterém žije
- podávání návrhů soudům a výkon funkce kolizního opatrovníka
- rozhodování o výchovných opatřeních, neučinil-li tak soud
- sledování, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto
- depistáže

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

V případě nezastižení zastupujícího sociálního pracovníka nebo kurátora pro mládež, lze volat kterémukoliv zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Mgr. Barbora Boyko, DiS. – kancelář č. 418) nebo administrativnímu a spisovému pracovníkovi odboru sociálních věcí (Lenka Svobodová – kancelář č. 416).

 

Náhradní rodinná péče - pěstounská péče na přechodnou dobu

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí


Standard 1 „Místní a časová dostupnost“ a standard 2 „Prostředí a podmínky“

Standard 3 „Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí“

Standard 4 „Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí“

Standard 5 „Přijímání a zaškolování“ 

Standard 6 „Profesní rozvoj zaměstnanců“

Standard 7  „Prevence"

Standard 8 „Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu“

Standard 9 „Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte“

Standard 10 „Kontrola případu“

Standard 11 „Rizikové a nouzové situace“

Standard 12 „Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí“

Standard 13 „Vyřizování a podávání stížností“

Standard 14 „Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby
a právnické osoby“

Standard 15 „Dohoda o výkonu pěstounské péče“

Standard 16 „Předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče“

Standard 17 „Změna situace“

Úplné znění standardů kvality v tištěné podobě je k dispozici u vedoucí odboru sociálních věcí a u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Podávání stížností

Pokud není občan s prací zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí spokojen, má možnost podat stížnost. Stížnost lze podat osobně - ústně do protokolu u pracovníka nebo v písemném vyhotovení na podatelně úřadu, lze ji také poslat poštou, faxem, mailem nebo datovou schránkou. Po prošetření stížnosti je stěžovateli zaslána písemná odpověď s uvedením způsobu vyřízení stížnosti. Každá stížnost je vyřízena bez zbytečných odkladů, nejdéle ve lhůtě do 60 dní od doručení stížnosti městskému obvodu.

Evidenci stížností doručených orgánům statutárního města Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a postup zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu při vyřizování stížností upravuje příkaz tajemnice Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz PRI 2019 - 05.

Kontakty

Mgr. Barbora Boyko
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí