Prodej bytů, nebytových prostorů, domů a souvisejících pozemků do vlastnictví nájemců nebo třetích osob

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prodej bytů, nebytových prostorů, domů a souvisejících pozemků do vlastnictví nájemců nebo třetích osob

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o prodej:

  •  bytů,
  •  nebytových prostorů,
  •  domů,
  •  včetně souvisejících pozemků do vlastnictví  nájemců a třetích osob.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci.
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Přihlášením do výběrového řízení a složením příslušné kauce.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor majetku, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor majetku, kancelář č. 114, 1. patro.

  Eva Červenková
  referent majetkové správy
  +420599442875 114 / Edvarda Beneše
  Milena Stromská
  referent majetkové správy
  +420599442881 114 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • údaje o žadateli, 
  • u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list,
  • v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plná moc v originále, popř. ověřená kopie. 
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky se nehradí. Hradí se pouze náklady spojené s prodejem, a to  poplatek ve výši 2000,-- Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tyto náklady hradí kupující.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady městského obvodu  a zastupitelstva městského obvodu. Běžná doba vyřízení je většinou 6 měsíců.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu, v případě potřeby odbory Magistrátu města Ostravy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vaše případné dotazy můžete řešit prostřednictvím elektronické podatelny.   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
   • zákon č.  89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
  • zákon č. 256/2013  Sb., o katastru nemovitosti ČR ( katastrální zákon),  ve znění   pozdějších   předpisů
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence zastupitelstva městského obvodu, které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce v případě, že jsou sjednány ve smlouvách

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno