Prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob, koupě nemovitostí do vlastnictví statutárního města Ostravy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob, koupě nemovitostí do vlastnictví statutárního města Ostravy

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o :

  • prodej nemovitostí z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, do vlastnictví třetích osob,
  • koupě nemovitostí z vlastnictví třetích osob do vlastnictví statutárního města Ostravy.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci,
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy nebo snímkem územní informace, na kterém je zakreslen pozemek nebo jeho část.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy nebo snímkem územní informace, na kterém je zakreslen pozemek nebo jeho část.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor majetku, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor majetku, kancelář č. 114, 1. patro.

  Eva Červenková
  referent majetkové správy
  +420599442875 114 / Edvarda Beneše
  Milena Stromská
  referent majetkové správy
  +420599442881 114 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   Žádost  obsahující:

  • údaje o žadateli (jméno, tel. kontakt, popř.e-mail, adresa, datum narození),
  • o jakou nemovitost se jedná (u pozemku parc.č.), (u budovy číslo popisné a číslo pozemku na němž budova stojí), katastrální území, obec,
  • účel koupě, popř. důvod nabídky,
  • u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list,
  • v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plná moc v originále, popř. ověřená kopie,
  • požadovaná cena za nabízenou nemovitost, popř. znalecký posudek,
  • u nemovitostí, z nichž je odkupována pouze část pozemku zákres ve snímku katastrální mapy s určením cca výměry v m2, případně geometrický plán.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky se nehradí. Hradí se pouze náklady spojené s prodejem, a to pokud městský obvod zpracovává geometrický plán a znalecký posudek a dále se hradí poplatek ve výši 2000,-- Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitost.  Tyto náklady hradí kupující. Termíny úhrady jsou sjednány ve smlouvách.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady městského obvodu  a zastupitelstva městského obvodu a jednání rady a zastupitelstva města. Běžná doba vyřízení je většinou 12 měsíců.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu, v případě potřeby odbory Magistrátu města Ostravy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vaše případné dotazy můžete zasílat prostřednictvím elektronické podatelny.   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.  89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn,
  • zákon č. 256/2013  Sb., o katastru nemovitosti ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence zastupitelstva městského obvodu, které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce v případě, že jsou sjednány ve smlouvách

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno