Dítě v situaci rozchodu, rozvodu rodičů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě v situaci rozchodu, rozvodu rodičů

 2. Základní informace k životní situaci

  Ve všech případech, kdy soud projednává úpravu rodičovské zodpovědnosti, je nutné ustanovit dítěti opatrovníka, který ho bude v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí, a to podle § 469 odst. 1, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění . Dítě v takových případech nemohou zastupovat rodiče, neboť by mohlo dojít ke střetu zájmu mezi rodiči a dítětem, nebo ke střetu zájmu dětí týchž rodičů. Úkolem opatrovníka v případech, kdy se rodiče rozcházejí a jejich rozchod je provázen složitou situací, je působit při obnovení narušených funkcí rodiny (§ 1, odst. 1, písmeno c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, samo dítě, nebo další osoby, které mohou k věci podat důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, zdravotnická zařízení a další). Toto upozornění lze učinit osobně, písemně, mailem, telefonicky a prošetřit se musí rovněž anonymní oznámení. Oznamovateli je zaručena anonymita v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sdělit skutečnosti, které s případem souvisí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Má-li dítě trvalý pobyt v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nebo v obvodech Petřkovice, Hošťálkovice nebo Lhotka nebo se zde fakticky zdržuje, je touto institucí Úřad městského obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz - odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit denně na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v kancelářích uvedených u jednotlivých kontaktních pracovníků.

  Pavla Balášová
  sociální pracovník
  599442922, mobil: 720735288 421 / Edvarda Beneše
  Alena Čimborová, DiS.
  sociální pracovník
  599442923, mobil: 720735261 412 / Edvarda Beneše
  Mgr. Markéta Drobíková
  sociální pracovník
  599442971, mobil: 724290818 411 / Edvarda Beneše
  Jana Friedlová
  sociální pracovník
  599442924, mobil: 720735271 414 / Edvarda Beneše
  Bc. Yveta Holubová
  vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  599442921, mobil: 602653853 418 / Edvarda Beneše
  Bc. Hana Hořínová
  sociální pracovník
  599442925, mobil: 720735286 413 / Edvarda Beneše
  Mgr. Dagmar Hrivňáková
  sociální pracovník
  599442926, mobil: 720735296 420 / Edvarda Beneše
  Bc. Eva Kiszová, DiS.
  sociální pracovník
  599442927, mobil: 720735290 413 / Edvarda Beneše
  Bc. Marcela Kusá
  sociální pracovník
  599442929, mobil: 720735252 414 / Edvarda Beneše
  Bc. Martina Mariáková
  sociální pracovník
  599442930, mobil: 720735262 412 / Edvarda Beneše
  Bc. Miroslav Pyš
  sociální pracovník
  599442931, mobil: 720735273 411 / Edvarda Beneše
  Mgr. Pavlína Režná
  sociální pracovník
  599442932, mobil: 720735298 421 / Edvarda Beneše
  Mgr. Bc. Pavla Štenclová
  sociální pracovník
  599442928 420 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou třeba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat důležité informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Můžete využít emailové adresy pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které jsou uvedeny v kontaktním seznamu pracovníků.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je vydáno správní rozhodnutí, je opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí odvolání, které se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta za nespolupráci rodičů s orgány sociálně-právní ochrany dětí až do 20 000,-- Kč (§ 53 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Informace lze v Ostravě získat na odborech sociálních věcí všech úřadů městských obvodů a také na Magistrátu města Ostravy, a to buď osobně nebo na webových stránkách těchto institucí.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Rozchod rodičů nezletilého dítěte patří mezi náročné životní situace v rodině. Při této příležitosti se mnohdy řeší i kontakty dětí s příbuznými, zejména s prarodiči. Všechny tyto situace lze řešit s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kteří mohou doporučit i další odborníky, kteří se na řešení situace budou podílet.

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2019

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno