Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy péče rodičů o nezletilé dítě není vyhovující; kdy je dítě například nadměrně trestáno, psychicky týráno nebo sexuálně zneužíváno ať už osobou dítěti blízkou nebo osobou cizí. Dále jde o stituace, kdy osoby odpovědné za výchovu dítěte péči o něj zanedbávají, dítěti neposkytují dostatečnou výživu a odpovídající zdravotní péči, nebo dítě ponechávají dlouhou dobu samotné bez dozoru ať už v denních nebo v nočních hodinách atd.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Upozornit oddělení sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost je nejen oprávněn ale i povinen každý, kdo se o této situaci nezletilého dítěte dozví; mohou to být občané i instituce. Upozornění mohou provést osobně, písemně, mailem nebo telefonicky; prověřena musí být i anonymní oznámení. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. Každé oznámení je prošetřeno a každá situace vyžaduje individuální přístup.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktem s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oznámením situace, ve které je podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání nezletilého dítěte.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Má-li dítě trvalý pobyt v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nebo v obvodech Petřkovice, Hošťálkovice  nebo Lhotka nebo se zde právě fakticky zdržuje, je touto institucí Úřad městského obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz - odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

  Podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání nezletilého dítěte lze také ohlásit na všech služebnách Policie České republiky.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit denně na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v kancelářích uvedených u jednotlivých kontaktních pracovníků.

  Pavla Balášová
  sociální pracovník
  +420599442922, mobil: 720735288 421 / Edvarda Beneše
  Mgr. Zuzana Bončková
  sociální pracovník
  +420599442931, mobil: 720 735 273 411 / Edvarda Beneše
  Mgr. Markéta Drobíková
  sociální pracovník
  +420599442971, mobil: 724290818 411 / Edvarda Beneše
  Bc. Hana Hořínová
  sociální pracovník
  +420599442923, mobil: 720735286 412 / Edvarda Beneše
  Mgr. Dagmar Hrivňáková
  sociální pracovník
  +420599443821
  800700650
  51 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Eva Kiszová, DiS.
  sociální pracovník
  +420599442927, mobil: 720735290 413 / Edvarda Beneše
  Bc. Marcela Kusá
  sociální pracovník
  +420599442929, mobil: 720 73 52 52 414 / Edvarda Beneše
  Bc. Romana Laníková, DiS.
  sociální pracovník - kurátor pro mládež
  +420599442934, mobil: 720735276 415 / Edvarda Beneše
  Bc. Martina Mariáková
  sociální pracovník
  +420599442930, mobil: 720735262 412 / Edvarda Beneše
  Bc. Martina Martynková
  sociální pracovník - kurátor pro mládež
  +420599442969, mobil: 720735294 419 / Edvarda Beneše
  Bc. Markéta Můčková
  sociální pracovník - kurátor pro mládež
  +420599442933, mobil:720735268 415 / Edvarda Beneše
  Mgr. Michal Nunvář
  sociální pracovník
  +420599442924, mobil: 720735271 414 / Edvarda Beneše
  Mgr. Bc. Pavla Štenclová
  sociální pracovník
  +420599442928, 720 735 280 413 / Edvarda Beneše
  Bc. Karolína Vašnovská
  sociální pracovník
  +420599442925, mobil: 720735261 421 / Edvarda Beneše
  Zuzana Vavrošová, DiS.
  sociální pracovník - kurátor pro mládež
  +420599442935, mobil: 720735289 419 / Edvarda Beneše
  Bc. Filip Walach
  sociální pracovník
  +420599442932, mobil: 720735298 420 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou třeba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat důležité informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Můžete využít emailové adresy pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které jsou uvedeny v kontaktním seznamu pracovníků.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje se podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  Související předpisy:

  • Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte,
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
  • usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod,
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění,
  • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů aj.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je vydáno správní rozhodnutí, je opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí odvolání, které se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí až do výše 20 000,-- Kč (§ 53 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Informace lze v Ostravě získat na odborech sociálních věcí všech úřadů městských obvodů a také na Magistrátu města Ostravy, a to buď osobně nebo na webových stránkách těchto institucí.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Každá náročná životní situace v rodině s nezletilých dítětem může vést k nezvládnutí péče o dítě a v některých případech i k týrání, zneužívání nebo zanedbávání nezletilého dítěte. Tyto situace lze řešit s pomocí pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kteří mohou doporučit také další odborníky, kteří se na řešení budou podílet.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.03.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno