Dávka důchodového pojištění není účelně využívána, nebo příjemce nemůže výplatu přijímat

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávka důchodového pojištění není účelně využívána, nebo příjemce nemůže výplatu přijímat

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situaci, kdy dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění nemůže výplatu přijímat (např. z důvodu hospitalizace), nebo není-li dávka důchodového pojištění účelně využívána. Z tohoto důvodu je ustanoven tzv. zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, tj. osoba, která za příjemce "důchodu" tuto dávku přebírá a hospodaří s ní ve prospěch příjemce, popř. osob, které je příjmce povinen vyživovat.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je oprávněn podat příjemce dávky důchodového pojištění, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

  V případě, že se jedná o jinou fyzickou nebo právnickou osobu, může ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podat podnět k ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, např. osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemce dávky důchodového pojištění (ve většině případů se jedná o rodinného příslušníka).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Úřad městského obvodu ustanoví zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případě, že dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění nemůže výplatu přijímat (např. z důvodu hospitalizace), nebo není-li dávka důchodového pojištění (tzv. důchod) účelně využívána. Osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění, si u sociální pracovnice odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče, vyzvedne nebo z webových stránek úřadu vytiskne formulář žádosti, který následně  nechá lékařem potvrdit. S doklady  se pak dostaví na úřad městského obvodu v místě trvalého bydliště příjemce důchodu k podání žádosti. Vyžaduje-li to situace, je v místě bydliště osoby, která chce být ustanovena zvláštním příjemcem, provedeno sociální šetření. Následně úřad městského obvodu vydá rozhodnutí, které po nabytí právní moci zašle na Českou správu sociálního zabezpečení k realizaci.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Shromážděním příslušných níže uvedených dokladů (bod 10) a podáním žádosti nebo podnětu na odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  náměstí Dr. E. Beneše 555/6

  729 29 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, pracoviště Nádražní 110/970, 1. poschodí, kancelář č. 402.

  Bc. Jana Holásková
  vedoucí oddělení sociální péče
  599442656, mobil: 725926531 401 / Nádražní 970/110
  Bc. Marcela Šubová
  sociální pracovník
  599442660, mobil: 725579893 402 / Nádražní 110
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění,
  • vlastní občanský průkaz,
  • výměr důchodu příjemce dávky důchodového pojištění,
  • Další doklady dle individuální situace příjemce dávky důchodového pojištění (zdravotní stav apod.).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je k dispozici na odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče nebo zde nebo v Městské nemocnici Ostrava (Fifejdy). Občan, který chce být ustanoven zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění, se dostaví na odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče.

  K podání podnětu k ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění můžete využít formulář, který  je k dispozici na odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče nebo zde nebo v Městské nemocnici Ostrava (Fifejdy). Občan, který chce být ustanoven zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění, se dostaví na odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče.

  Podnět je možno podat také písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno.  

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Jednání probíhá bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. Tato doba se může prodloužit o dalších 30 dnů s ohledem na průběh správního řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě, že příjemce dávky důchodového pojištění není vzhledem k zdravotnímu stavu schopen podpisu, je mu ustanoven opatrovník ve správním řízení pro zajištění jeho práv.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  K ustanovení zvláštního přájemce dávky důchodového pojištění je zapotřebí vyřídit žádost osobně.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se u orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém rozhodnutí vždy uvedeno.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Další související informace

  Všechny Vaše dotazy zodpoví pracovníci oddělení sociální péče.

 19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 20. Související životní situace a návody, jak je řešit
 21. Za správnost návodu odpovídá útvar
 22. Kontaktní osoba
  Bc. Jana Holásková
  vedoucí oddělení sociální péče
  599442656, mobil: 725926531 401 / Nádražní 970/110
  Bc. Marcela Šubová
  sociální pracovník
  599442660, mobil: 725579893 402 / Nádražní 110
 23. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  13. 7. 2011

 24. Popis byl naposledy aktualizován

  19.11.2019

 25. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 26. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace