Zařazení dětí do mateřské školy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Zařazení dětí do mateřské školy

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zařazení dětí do mateřské školy

 2. Základní informace k životní situaci

  Nástup dítěte do mateřské školy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonný zástupce dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup určuje § 34 odst. 2 až 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

  Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

  Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

  K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

  Docházka dítěte do mateřské školy není povinná. Od 1. září 2017 dojde ke změně a bude platit, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, bude předškolní vzdělávání povinné.

  Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíc zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

  O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

  Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti řediteli mateřské školy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V příslušné mateřské škole.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V konkrétní mateřské škole s ředitelem školy, v době pro podání přihlášek (vyhlášené v souladu s § 34 odst. 2 školského zákona), příp. v průběhu roku.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Předložte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro příslušný školní rok a dále doklady dle požadavků mateřské školy.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro příslušný školní rok si lze vyzvednout v mateřské škole.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů.  

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nadřízeným správním orgánem je krajský úřad.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušné mateřské školy.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí ředitele mateřské školy se můžete odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Můžete se obrátit na ředitele mateřské školy.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  13.10.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno