MŠ při ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO

Informace o škole

mateřská škola
Mateřská škola

www.zsostrcilova.cz/cs/materska-skola
Logo

Mateřská škola se nachází v klidné části městského obvodu na ulici Josefa Lady 6. U školy je i odpočinkový prostor vybavený hracími prvky. Děti jsou umístěny ve dvou třídách běžných a čtyřech třídách bilingvních, kde probíhá vzdělávání v českém a anglickém jazyce. Děti mají možnost osvojit si anglickou řeč přirozeným způsobem, který odpovídá jejich rozumovým a jazykovým schopnostem. Děti se učí základům čtení a psaní v anglickém jazyce pomocí metody Jolly Phonics, která je založena na multisenzorické výuce zvuků. Výuka je vedena hravou formou. V běžných třídách je vzdělávání zaměřeno na celkový rozvoj dítěte, na získání zdravého sebevědomí, sebejistoty a na schopnosti dítěte být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě. Hlavním cílem školního vzdělávacího programu „Krok za krokem poznáváme svět“ je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot. Škola pořádá, a dětem nabízí, další aktivity, jako je plavání, úsměvné lyžování, školy v přírodě, děti si v průběhu roku můžou vyzkoušet práci s keramikou, dětem běžných tříd nabízí škola kroužek angličtiny.


Ředitelka                                           

Mgr. Lenka Lednická

Telefon: 596 113 411

 

 

Bližší informace o Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvkové organizaci, naleznete zde.