Informační rozcestník

Etapizace úprav panelových sídlišť

Městský obvod zahajuje regeneraci panelového sídliště Fifejdy II. Vzhledem k finančním možnostem obvodu a rozsáhlosti celého projektu byla provedeno rozdělení do 16. etap. Realizaci předpokládáme v letech 2013 – 2028. Vzhledem k tomu, že regenerace bude prováděna postupně, zajišťujeme v některých lokalitách provizorní opravy komunikací a chodníků a další opravy.

Senior express!!!

Senior express!!! je určen občanům s trvalým pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz od 70 let věku včetně, osobám se zdravotním postižením vč. osob omezených ve svéprávnosti (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) a jejich doprovodu.

Místní agenda 21

Místní Agenda 21 (dále jen MA21) je programem, který zavádí do praxe principy udržitelného rozvoje při zohledňování místních problémů. Hlavním principem je spolupráce městského obvodu s občany, organizacemi a spolky, podnikateli a dalšími institucemi, tak aby se zvýšilo jejich podílení se na rozhodování o dění ve svém městském obvodu (obci, městě, regionu).