Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

ZŠ Ostrčilova 10, PO
Základní škola

Logo  ZŠ

www.zsostrcilova.cz

ZŠ a MŠ Ostrčilova se nachází v centru Ostravy. Poskytuje vzdělání 920 dětem a žákům od 3 do 15 let. Součástmi školy jsou mateřská škola s bilingvní sekcí, základní škola s bilingvní sekcí, školní družina a školní jídelna.

Logo Bil

Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „…více než jen škola“. Zaměřujeme se na oblast jazykovou – anglický jazyk se děti učí od 1. třídy, na 2. stupni si žáci mohou vybrat ze tří světových jazyků: ze španělštiny, francouzštiny a němčiny. Samozřejmostí je spolupráce učitelů s rodilými mluvčími.

Opomíjena není ani oblast přírodovědná a technická. Žáci mají k dispozici odborné učebny fyziky, chemie, které budou v letošním roce kompletně zrekonstruovány, a 2 učebny výpočetní techniky. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí nebo dataprojektorem.

Pro získání praktických dovedností využíváme ve výuce i mimo ni dílny a cvičnou kuchyň – i ta projde rekonstrukcí.

V rámci všestranně zaměřené koncepce školy je pro nás důležitá i estetická výchova, máme zázemí učebny výtvarné výchovy i hudebny. Naši žáci se pravidelně účastní výtvarných i hudebních soutěží, navštěvují ostravská divadla a galerie i tvořivé interaktivní programy. Využíváme školní knihovnu a relaxační čtenářské koutky.

Součástí školního areálu je nové velké oplocené hřiště vhodné pro míčové hry (umělý povrch pro fotbal, písek pro beach volejbal, asfaltové hřiště pro basketbal, nohejbal a tenis). Žáci využívají i atletický ovál a doskočiště pro skok daleký. V zadní části areálu je umístěno workoutové hřiště a klidová zóna využívaná družinou a mateřskou školkou. K sportovním aktivitám slouží i dvě tělocvičny.

Každoročně se děti 1. i 2. stupně účastní ozdravných pobytů a lyžařských výcviků.

Individuální přístup k jednotlivým žákům je samozřejmostí, velkou péči věnujeme dětem nadaným, ale i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní poradenské pracoviště nabízí dětem i rodičům pomoc školního psychologa, speciální pedagog realizuje reedukační péči žáků v souladu s jejich individuálními vzdělávacími potřebami.

Důležitou součástí naší školy jsou tematicky zaměřené celoroční projekty ukončené každoročně velkým školním festivalem. Žáci se v nich vracejí do historie, cestují po Evropě, poznávají důležitost českých státních svátků apod. Před Vánoci se společně těšíme na náš školní jarmark, na jehož organizaci se kromě dětí a učitelů podílejí i rodiče.

Externí organizace pořádají na škole kroužek zábavná věda, přírodovědný kroužek, basketbal, atletika či tanec.


mateřská škola
Mateřská škola

Logo MŠ

Mateřská škola se nachází v klidné části městského obvodu na ulici Josefa Lady 6. U školy je i odpočinkový prostor vybavený hracími prvky. Děti jsou umístěny ve dvou třídách běžných a čtyřech třídách bilingvních, kde probíhá vzdělávání v českém a anglickém jazyce. Děti mají možnost osvojit si anglickou řeč přirozeným způsobem, který odpovídá jejich rozumovým a jazykovým schopnostem. Děti se učí základům čtení a psaní v anglickém jazyce pomocí metody Jolly Phonics, která je založena na multisenzorické výuce zvuků. Výuka je vedena hravou formou. V běžných třídách je vzdělávání zaměřeno na celkový rozvoj dítěte, na získání zdravého sebevědomí, sebejistoty a na schopnosti dítěte být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě. Hlavním cílem školního vzdělávacího programu „Krok za krokem poznáváme svět“ je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot. Škola pořádá, a dětem nabízí, další aktivity, jako je plavání, úsměvné lyžování, školy v přírodě, děti si v průběhu roku můžou vyzkoušet práci s keramikou, dětem běžných tříd nabízí škola kroužek angličtiny.


Ředitelka                                           

Mgr. Lenka Lednická

Telefon: 596 113 411