Mateřské školy

Informace o mateřských školách

Mateřské školy jsou zařazeny jako první a nejnižší stupeň školství. Mateřská škola je vůbec prvním kolektivem, kam malé dítě vstupuje, kde se setkává s pevným režimem, pevnou organizací, kde se učí spolupracovat s ostatními a zároveň se může samostatně projevit a uplatnit.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je zřizovatelem jedenácti samostatných mateřských škol. Dále je zde jedna mateřská škola, která je součástí Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, PO a  další mateřská škola je součástí Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO.

Od 1. ledna 2017 platí, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, a podporuje rozvoj osobnosti dítěte, jeho zdravý, citový, rozumový, tělesný rozvoj, osvojování základních pravidel chování, životních hodnot, mezilidských vztahů a vytváří základy pro celoživotní učení. Napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Do mateřských škol jsou děti přijímány na základě stanovených kritérií. Mateřské školy ve svých školních vzdělávacích programech nabízejí široké spektrum nadstandardních aktivit. K nejoblíbenějším patří angličtina hrou, hra na flétnu, předplavecký výcvik apod. Mateřské školy nejčastěji směřují k tělovýchovné, hudebně-pohybové, estetické profilaci, dále ve své práci využívají alternativní směry a prvky etické výchovy. Orientují se také na zdravý životní styl a ekologické aktivity. Některé školy pečují o děti astmatické a alergické, jiné upřednostňují logopedickou péči. V městském obvodu máme rovněž třídu pro děti s poruchami autistického spektra. Mateřské školy nabízejí různé formy nadstandardní výchovně-vzdělávací práce, a to nejen ve vlastních profilacích, ale též formou kroužků pro děti předškolního věku v těsné spolupráci s rodičovskou veřejností.