Radnice

Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

 2. Základní informace k životní situaci

  Matriční doklady (rodné, oddací, úmrtní listy, nebo doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, zemřela, uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

  Jde-li o narození, úmrtí, uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství, státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, partnerovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zmocněncům těchto osob; podává-li žádost zmocněnec, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

  Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, zemřela, uzavřela manželství nebo vstoupila do registrované partnerství.

  Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

  • Moravská Ostrava a Přívoz,
  • Hošťálkovice,
  • Lhotka,
  • Petřkovice.

  Další matriční úřady v Ostravě:

  Úřad městského obvodu Poruba

  Úřad městského obvodu Ostrava - Jih

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

  Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou

  Úřad městského obvodu Vítkovice

  Úřad městského obvodu Svinov

  Úřad městského obvodu Stará Bělá 

  Magistrát města Ostravy druhopisy matričních dokladů nevydává.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince),
  • matriční doklad k prokázání příbuzenského poměru (např. rodný list, oddací list)*; případně jinou veřejnou listinu, kterou žadatel prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
  • pokud žádost podává zmocněnec, je třeba předložit  také  plnou moc s úředně  ověřeným podpisem žadatele.

    * Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny. Za členy rodiny se pro tento účel považují manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání matričního dokladu - rodný list

  Žádost o vydání matričního dokladu - úmrtní list

  Žádost o vydání matričního dokladu - oddací list

  Žádost o vydání matričního dokladu - doklad o registrovaném partnerství

  Žádost o doslovný výpis z matriční knihy manželství

  Žádost o doslovný výpis z matriční knihy narození

  Žádost o doslovný výpis z matriční knihy úmrtí

  Žádost o doslovný výpis z matriční knihy registrovaného partnerství

  Žádost o nahlížení do matriční knihy narození

  Žádost o nahlížení do matriční knihy úmrtí

  Žádost o nahlížení do matriční knihy manželství

  Žádost o nahlížení do matriční knihy registrovaného partnerství

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání druhopisu rodného, úmrtního, oddacího listu, nebo dokladu o registrovaném partnerství zaplatí občan správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 3, písm. b) 100 Kč (v hotovosti, na účet, případně poštovní poukázkou). Bezplatně se vydává pouze prvopis matričního dokladu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při osobní návštěvě se druhopis matričního dokladu vydává bezodkladně. Pokud je žádost zaslána poštou, je vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení příslušnému matričnímu úřadu.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení žádosti o vydání druhopisu matričního dokladu elektronicky prozatím zákon neumožňuje.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno