Uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

  Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

  Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

  Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

  Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

  • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části  hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu matričního úřadu nebo
  • starostou, místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu té obce anebo
  • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy nebo statutárního města, a to pouze v jejich správním obvodu.

  Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno v přítomnosti matrikáře příslušného matričního úřadu.

  Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad a v termínech stanovených radou obce. Místem určeným pro konání svatebních obřadů u Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obřadní síň v budově ostravské Nové radnice, Prokešovo náměstí 1803/8. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

  Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

  Před uzavřením církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání. K žádosti o vydání osvědčení předloží snoubenci matričnímu úřadu stejné doklady jako snoubenci, kteří budou uzavírat občanský sňatek.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Manželství uzavírají snoubenci nebo zmocněnec jednoho ze snoubenců. Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí k dotazníku rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství. O povolení uzavřít manželství zmocněncem rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem.

  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po výběru místa svatebního obřadu se snoubenci obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

  S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku se snoubenci obrátí osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Bližší informace sdělí matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o uzavření manželství podávejte na matrice sňatků úřadu, v jehož správním obvodu má být sňatek uzavřen.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • Úřad městského obvodu Poruba
  • Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
  • Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  • Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  • Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
  • Úřad městského obvodu Vítkovice
  • Úřad městského obvodu Svinov
  • Úřad městského obvodu Stará Bělá

  Matrika Magistrátu města Ostravy žádosti o uzavření manželství nepřijímá.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny, kancelář č. 12, 16, přízemí budovy radnice.

  Jana Kaletová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442859 12 / Edvarda Beneše
  Bc. Zuzana Kaňáková
  vedoucí oddělení matriky a ohlašovny
  599442854 16 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Snoubenec, který je občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství připojit :

  • rodný list, 
  • doklad o státním občanství, 
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu, 
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, 
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera. 

  Doklad není nutné předkládat, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

  Snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené výše, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.
   
  Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství, 
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, 
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený, 
  • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem, 
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství, 
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.


  Údaje o občanství, způsobilosti, stavu a pobytu mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

  Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
   
  Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

  V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
   
  Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. Plná moc musí obsahovat náležitosti stanovené v § 669 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoliv matriční úřad). 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na všech úřadech, které jsou pověřeny vedením matrik.

  Žádost o uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce k oddávání.

  Žádost o uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu.

  Žádost o uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce k oddávání a na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu.

  Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.

  Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky na úseku matriky sňatků stanovené zákonem o správních poplatcích činí:

  • za uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, dle položky 12, písm. a), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců,
  • za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000 Kč, dle položky 12, písm. b), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců,
  • za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovený termín nebo mimo úředně určenou místnost  1 000 Kč, dle položky 12, písm. c), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců, a jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, a osvobozeny jsou osoby těžce zdravotně postižené,
  • za  vydání  vysvědčení o  právní  způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. d).

  Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu na úseku matriky sňatků.

  Za  vystavení druhopisu  oddacího listu zaplatí  občan hotově  na  místě  správní  poplatek 100 , dle sazebníku zákona o správních poplatcích, položka 3, písm. b).

  Vystavení prvopisu oddacího listu novomanželům je bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost o uzavření manželství se vyřizuje bezodkladně po ověření údajů, individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech do 30 dnů.

  Matriční úřad vydá novomanželům oddací list nejpozději do 30 dnů od uzavření manželství, zpravidla do 1 týdne.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí matriční úřad při sňatečném obřadu vyznačenou část občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů od obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu. To je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava.

  Je potřeba:

  • stávající občanský průkaz,
  • originál oddacího listu.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti o uzavření manželství elektronicky prozatím zákon o matrikách neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Změnu stavu a příjmení po uzavření manželství nahlašte všude tam, kde o Vás tyto údaje vedou.
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny.

 24. Kontaktní osoba
  Jana Kaletová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442859 12 / Edvarda Beneše
  Bc. Zuzana Kaňáková
  vedoucí oddělení matriky a ohlašovny
  599442854 16 / Edvarda Beneše
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.01.2021

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  12.01.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace