Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

Informace o škole

Varenská po rekonstrukci

Logo - MŠ Varenskáhttp://www.msvarenska.cz

Mateřská škola je situována uprostřed sídlištní zástavby Fifejdy. Budovu tvoří tři jednopatrové pavilony s pěti třídami a samostatná správní budova s hospodářským zázemím a školní kuchyní. Po rekonstrukci v roce 2015 jsou jednotlivé budovy pro snazší orientaci barevně odlišeny. Žlutá, oranžová, růžová a zelená barva tak rozveselují již zmíněné sídliště.

Škola je obklopena velkou zahradou s travnatými plochami a různorodými hracími prvky v přírodním stylu. Stín, místo pro relaxaci i prostor pro hru a učení, dětem poskytují dřevěný altán a zastřešená přírodní učebna. Experimentování dětem umožňuje tzv. písková laboratoř, jež je součástí zahrady od roku 2018. Každá třída má svůj vlastní vyvýšený záhon, kde mají děti možnost nejen pozorovat, jak rostou některé druhy ovoce, zeleniny nebo bylinek, ale hlavně o ně pečují a jsou tak vedeny k systematické práci. Motýlí záhon u správní budovy slouží nejen k poklidnému rozjímání všech návštěvníků, ale díky informačním tabulím i k ponaučení. Jedním z hlavních cílů mateřské školy je vést děti k úctě a ochraně přírody, proto i v budoucnu bude školní zahrada nadále zkrášlována a doplňována o další herní a naučné prvky. Zahrada je každoročně otevřena pro veřejnost od května do října v pracovní dny, v době od 16.00 hodin do 18.00 hodin.

Mateřská škola poskytuje dětem ve všech třídách podnětné prostředí, které je základem pro jejich všestranné rozvíjení. Pedagogové vytvářejí činnosti dle teorie mnohočetných inteligencí. Každé dítě má tak možnost objevit, co ho baví a zajímá, zažít si úspěch a posouvat se dál. Škola je úzce zaměřena na vyhledávání a rozvíjení nadání v intelektové oblasti. Všechny děti využívají nově zřízenou učebnu Talentík, jež je seznamuje se základními přírodními vědami, samozřejmě hravou a zábavnou formou přizpůsobenou jejich věku.

Předškolní vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Pramínky sounáležitosti. Jeho název vystihuje to, jak je v mateřské škole dítě vnímáno. "Pramínek charakterizuje dítě na počátku předškolního vzdělávání – tenký proud vody na začátku své cesty postupně neustále nabírá na síle, velikosti a důležitosti. Projde postupně stádiem potůčku, potoku, říčky, a nakonec mohutné řeky. Je stále v pohybu, postupuje vpřed a mění se, roste, zdolává překážky a přetváří ráz krajiny. I ten sebemenší pramínek v sobě nese život, může doslova znamenat záchranu pro mnohé živé organizmy. Na začátku není jisté, jak silný proud každý z nich bude mít, jak daleko a kam doteče. Víme však s určitostí, že žádný nezůstane tím původním pramínkem ze začátku jeho cesty. Děti jsou, stejně jako pramínky, zdrojem nového života – přináší nám naději, radost, osvěžení, potěchu, inspiraci. My dospělí – učitelky, rodiče a ostatní zaměstnanci jim tvoříme břehy, což jsou ve skutečnosti mantinely, hranice a pravidla, která je ovšem nesmí omezovat a svazovat, ale bezpečně vést k jejich i našemu cíli. Tím hlavním cílem je cesta samotná a my se budeme snažit o to, aby byla šťastná, hravá, podnětná, poučná a bezpečná. A přesto, že nejsou všechny děti – pramínky stejně silné, dravé a na své životní pouti dojdou různě daleko, jsou pro nás všechny stejně důležité!!"

Školní vzdělávací program doplňují celoroční projekty, jejichž výjimečností jsou tištěné originální materiály pro každé dítě. 

Předškolní vzdělávání škola nabízí v pěti třídách, z toho ve čtyřech běžných a jedné speciální pro děti s vadami řeči.

Škola realizuje různorodé projekty:

  • Práce s talentovanými dětmi
  • Seznamování s anglickým jazykem metodou CLIL (každodenní začleňování jazyka do programu třídy – v současnosti ve dvou třídách)
  • Práce s dětmi od 5 let (povinná předškolní docházka)
  • Aktuální projekty za úzké spolupráce rodičů dětí

 Vzdělávání škola doplňuje o nadstandardní aktivity:

  • Plavecký výcvik
  • Výlety a exkurze dle aktuálních možností

 Provoz mateřské školy: 6:00 hodin – 16:30 hodin

 

 Ředitelka

Mgr. Stanislava Korcová

Telefon: 602 412 563