Radnice

Vstup do registrovaného partnerství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vstup do registrovaného partnerství

 2. Základní informace k životní situaci

  Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

  Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, byla státním občanem České republiky.

  Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

  Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

  • nedosáhla věku 18 let,
  • má omezenou svéprávnost v této oblasti,

  • již dříve uzavřela manželství anebo vstoupila do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství, nebo partnerství, nebo obdobný svazek trvá.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobním podáním žádosti na příslušném matričním úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o vstup do registrovaného partnerství podávejte na matrice úřadu, v jehož správním obvodu má ke vstupu do registrovaného partnerství dojít.

  V Moravskoslezském kraji lze požádat o vstupu do registrovaného partnerství pouze na matrice Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ostatní matriční úřady nemají k této problematice zákonné zmocnění a často neposkytují ani informace či příslušné formuláře.

  V celé České republice je určeno celkem 14 registrujících úřadů, kde lze prohlášení učinit. Pověřené úřady stanoví příloha č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny, kancelář č. 14, 16, přízemí budovy radnice.

  Bc. Zuzana Kaňáková
  vedoucí oddělení matriky a ohlašovny
  599442854 16 / Edvarda Beneše
  Petra Papalová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442860 14 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu: 

  1. Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojí:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství ČR,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o rodinném stavu,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství.

  Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo ze základních registrů.

  2.  Občan ČR s trvalým pobytem v zahraničí je povinen prokázat svoji totožnost a  dále připojí:

  • doklady uvedené v bodu 1 nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, 
  • doklad o místě trvalého pobytu a o osobním stavu nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý nebo obdobný pobyt.

  3. Osoba, která je cizincem je povinna matričnímu úřadu k dotazníku ke vstupu do registrovaného partnerství připojit:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství,
  • doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 6 měsíců),
  • potvrzení o rodinném stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

  Údaje o občanství, způsobilosti, stavu a pobytu mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

  Cizinec, který nemá povolen trvalý pobyt na území ČR předloží matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR;  to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

  Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

  Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny předepsanými ověřeními (podrobnější informace ke konkrétním případům sdělí matriční úřad).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky na úseku matriky registrovaného partnerství stanovené zákonem o správních poplatcích činí:

  • za vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, dle položky 12, písm. a), poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
  • za vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000 Kč, dle položky 12, písm. b), poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
  • za  vydání  vysvědčení o  právní  způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. d).

  Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou před provedením úkonu na úseku matriky registrovaného partnerství.

  Vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství je zdarma. Za vydání druhopisu dokladu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč, dle sazebníku zákona o správních poplatcích, položka 3, písm. b).

  Správní poplatky se hradí v hotovosti na oddělení matriky a ohlašovny Úřadu městského obvodu Moravská Ostrav a Přívoz po předání potvrzení o úhradě.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost o učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání, termín prohlášení se stanoví po vzájemné dohodě matričního úřadu a osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

  Matriční úřad vydá doklad o vstupu do registrovaného partnerství nejpozději do 30 dnů od dne, kdy bylo toto prohlášení učiněno, zpravidla do 1 týdne.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud je osoba, která hodlá vstoupit do registrovaného partnerství, neslyšící, němá nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje osoba vstupující do partnerství na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do partnerství učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po vstupu do registrovaného partnerství vydá matrika doklad. V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí matriční úřad při vstupu do registrovaného partnerství vyznačenou část občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů od obdržení matričního dokladu požádat o vydání nového občanského průkazu. Platnost stávajícího občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne vstupu do registrovaného partnerství. Podat žádost o nový občanský průkaz je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava.

  Je potřeba:

  • stávající občanský průkaz,
  • potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu vydané matrikou,
  • originál dokladu o registrovaném partnerství.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost ani vyplněný dotazník nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Další související informace

  Změnu stavu po vstupu do partnerství nahlaste všude tam, kde o Vás tyto údaje vedou.

  Vstupem do partnerství nemá možnost partner nabýt příjmení partnera. Pokud by chtěl jeden z nich užívat příjmení svého partnera lze o změnu požádat příslušný úřad v místě trvalého pobytu.

  Souhrnná informace ke vstupu do registrovaného partnerství ke stažení zde.

 22. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny.

 24. Kontaktní osoba
  Bc. Zuzana Kaňáková
  vedoucí oddělení matriky a ohlašovny
  599442854 16 / Edvarda Beneše
  Petra Papalová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442860 14 / Edvarda Beneše
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.01.2021

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace