Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

  Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vidimace se neprovede:
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,    
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj, že předložená listina obsahovala viditelný zajišťovací prvek,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně převést na výstup,
  • jsou-li v předložené listině, z níž byla vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o: 
    • prvopis,
    • již ověřenou vidimovanou listinu,
    • listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
    • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
    • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
  Legalizace se neprovede:
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
  • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popř. svědci, k prokázání své totožnosti platný doklad,
  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
  • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Sazebník úhrad za pořízení fotokopií na kopírovacím zařízení

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložte na úřadě ověřující osobě listinu, která má být vidimována, nebo listinu, na níž má být legalizován podpis. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci a legalizaci vykonávají:

  • obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí, které vedou matriku nebo byly pověřeny magistráty těchto měst,
  • krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  • magistráty ve městech Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

  Ve statutárním městě Ostrava jsou to úřady všech 23 městských obvodů

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny, kancelář č. 12, 13, 14, 15, přízemí budovy radnice. 

  Jana Kaletová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442859 12 / Edvarda Beneše
  Petra Papalová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442860 14 / Edvarda Beneše
  Ing. Irena Ruttkayová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442855 15 / Edvarda Beneše
  Mgr. Andrea Ryglová
  sociální pracovník
  599484101
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

  Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný:

  • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

  K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena. 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace stanovené zákonem o správních poplatcích činí:

  • za vidimaci jedné strany vidimované listiny 30 Kč, dle položky 4,
  • za legalizaci jednoho podpisu 30 Kč, dle položky 5.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů, nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická forma služby není. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.
 16. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů.
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace

  Vidimaci a legalizaci provádějí též notáři. 

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny.

 24. Kontaktní osoba
  Jana Kaletová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442859 12 / Edvarda Beneše
  Petra Papalová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442860 14 / Edvarda Beneše
  Ing. Irena Ruttkayová
  referent vnitřních věcí státu - matrika
  599442855 15 / Edvarda Beneše
  Mgr. Andrea Ryglová
  sociální pracovník
  599484101
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.01.2021

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  12.01.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace