Společenské a kulturní akce

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Společenské a kulturní akce

 2. Základní informace k životní situaci

  Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, o nočním klidu, vydané Zastupitelstvem města Ostravy, jsou stanoveny výjimečné společenské a kulturní akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon (seznam společenských a kulturních akcí je uveden v tabulce obecně závazné vyhlášky č. 1/2023).

  Vybrané akce zařazené do obecně závazné vyhlášky musí splňovat prvky tradice, výjimečnosti a předvídatelnosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Pořadatel akce uvedené v příloze vyhlášky je povinen tuto akci oznámit nejméně 30 dnů před jejím konáním příslušnému městskému obvodu, ve kterém se akce bude konat (městský obvod vůči němuž je oznamovací povinnost plněna je rovněž uveden v příloze vyhlášky).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí. Akce musí být součástí přílohy obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

  Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro vybrané akce uvedené v příloze vyhlášky. Povinností pořadatele je pak řádně a v termínu tuto akci oznámit příslušnému úřadu městského obvodu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o konání společenské a kulturní akce se podává písemně nebo osobně prostřednictvím vyplněného formuláře.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Akce je řešena s úřadem městského obvodu, vůči kterému má pořadatel akce oznamovací povinnost dle přílohy vyhlášky.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v úředních hodinách.

  Bc. Petra Karlová
  administrativní a organizační pracovník
  +420599442852 236 / Edvarda Beneše
  Ing. Jana Podušková
  administrativní a organizační pracovník
  +420599442851 231A / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Pořadatel předloží na vyplněném formuláři tyto údaje:

  - jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která je oprávněna za tuto právnickou osobu jednat

  - označení názvu akce (opakujících se akcí), dobu a místo konání včetně údaje o jejím počátku a ukončení

  - předpokládaný počet účastníků této akce

  - počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení

  - údaje dle čl. 2 odst. 3 písm. a) o osobě pověřené pořadatelem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel akce tuto osobu určí

  - popis opatření, která budou pořadatelem uskutečněna k zajištění ochrany veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním akce

  - způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce

  - způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  K oznámení konání společenské a kulturní akce je potřeba vyplnit a zaslat poštou či odevzdat osobně na podatelně úřadu nebo v kanceláři č. 236 formulář Oznámení o pořádání společenské a kulturní akce. Tento je také v kanceláři č. 236 k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pořadatel akce uvedené v příloze vyhlášky je povinen tuto akci nahlásit nejméně 30 dnů před jejím konáním.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vaše případné dotazy můžete zasílat elektronicky na adresu kontaktních osob (pkarlova@moap.ostrava.cz. ).

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

  Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o nočním klidu

 16. Jaké jsou související předpisy

  § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se vydává Požární řád města Ostravy

  Nařízení č. 2/2011 Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení ustanovení vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Další informace může poskytnout Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  23.03.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace