Zprostředkování kontaktu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zprostředkování kontaktu

 2. Základní informace k životní situaci

  Na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru obyvatel.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan České republiky starší 15 let.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ministerstvo vnitra pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo jiné kontaktní údaje kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu. V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí  Ministerstvo vnitra tuto skutečnost kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner), sdělí datum, místo a okres úmrtí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu.

  V žádosti občan České republiky starší 15 let uvede své

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  • adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje,
  • ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popříp. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo jí posledního známého trvalého pobytu. V žádosti může prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner),
  • a důvod pro zprostředkování kontaktu.

  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti.

  Žádost lze rovněž podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O zprostředkování kontaktu lze požádat na kterémkoliv

  • matričním úřadě,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě, 
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností.
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občan předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní pas.   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis Žádost o zprostředkování kontaktu lze získat u

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí,
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy, pověřeným vedením matrik,
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností.

  Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
  Písemná žádost o zprostředkování kontaktu nemusí být podána na uvedeném tiskopise.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500 Kč, a to formou:

  • kolkové známky v hodnotě 500 Kč,
  • v hotovosti při podání žádosti na úřadě,
  • zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem, specifický symbol 433 a jako zprávu pro příjemce uvede své jméno a příjmení.
  V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. 

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány. 

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo zaslána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  02.02.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno