Vydání úmrtního listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání úmrtního listu

 2. Základní informace k životní situaci

  Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

  Při  úmrtí  občana  ČR  v  cizině  si  mohou  pozůstalí  požádat  o  zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list. Zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoliv matričního úřadu. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad může vydat úmrtní list:

  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
  • členům rodiny zemřelého, jeho sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob (za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, manželka, partner, partnerka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci, prarodiče), v případě převzetí dokladu na základě plné moci, musí být podpis na plné moci úředně ověřen,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
  • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí nejdříve obrátí na jakoukoliv pohřební službu a objednají pohřeb.

  Úmrtní  list  vystaví  úřad  pověřený  vedením  matrik, v  jehož  správním  obvodu  osoba zemřela,  a vydá ho vyřizovateli pohřbu. Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

  • Moravská Ostrava a Přívoz,
  • Hošťálkovice,
  • Lhotka,
  • Petřkovice. 
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně návštěvou na oddělení matriky a ohlašovny Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vydání úmrtního listu po úmrtí občana žádejte u matričního úřadu, v jehož správním obvodu k úmrtí fyzické osoby došlo.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • Úřad městského obvodu Poruba 
  • Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 
  • Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 
  • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  • Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  • Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 
  • Úřad městského obvodu Vítkovice 
  • Úřad městského obvodu Svinov 
  • Úřad městského obvodu Stará Bělá

  Matrika Magistrátu města Ostravy úmrtní listy nevydává.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vyzvednutí prvopisu úmrtního listu předloží oprávněná fyzická osoba svůj občanský průkaz, k vyřízení druhopisu předloží dále matriční doklad, kterým prokáže příbuzenský poměr k zemřelému (např. rodný list, oddací list, rodné listy rodičů, prarodičů, oddací list rodičů, prarodičů).

  Pokud  nebyl  odevzdán  na  pohřební  službě  občanský  průkaz nebo cestovní doklad zemřelého, můžete tyto doklady odevzdat na matrice při převzetí úmrtního listu.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání prvopisu úmrtního listu vyřizovateli pohřbu se nevybírá žádný správní poplatek.

  Za vystavení druhopisu úmrtního listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč, dle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 3, písm. b).

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný matriční úřad vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého od zdravotnického zařízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po zápisu do knihy úmrtí je vyřizovateli pohřbu vydán úmrtní list.

  Občan, u kterého v souvislosti s úmrtím dojde ke změně stavu na vdova/vdovec, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu, pokud je v jeho stávajícím občanském průkaze rodinný stav uveden.

  Žádat o vydání nového občanského průkazu je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava.

  Je potřeba předložit:  

  • stávající občanský průkaz,
  • originál úmrtního listu.

  Informace k vyřízení nového občanského průkazu po úmrtí manžela/manželky.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vystavení úmrtního listu elektronicky zákon o matrikách prozatím neumožňuje. 

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  12.01.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno