Radnice

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

 2. Základní informace k životní situaci

  Obyvateli lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO) a k osobě blízké. V AISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Obyvatel starší 15 let.
  • Zákonný zástupce občana mladšího 15 let.
  • Opatrovník občana omezeného ve svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu tak, že není způsobilý jednat v této věci.
  • Člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
  • Zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  Zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti a zmocněnec prokáží svou totožnost a jejich údaje se zapisují do žádosti.

  Údaj o osvojení poskytuje obyvateli staršímu 18 let pouze Ministerstvo vnitra.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Obyvateli mohou být z AISEO poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Příslušný úřad vydá sdělení, které bude obsahovat požadované informace. Při existenci nedostatků žádosti příslušný úřad pomůže občanovi nedostatky odstranit nebo jej vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, má se za to, že na podání netrvá. V případě, že se občan písemně obrátí na příslušný úřad, z jakého důvodu mu nebylo odpovězeno, příslušný úřad občanovi sdělí důvod, proč tak rozhodl. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o poskytnutí údajů z AISEO u příslušného úřadu. V žádosti obyvatel uvede

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  • rodné číslo,
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu,
  • adresu místa trvalého pobytu.

  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O poskytnutí údajů z AISEO lze požádat:

  a) elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, a to u:
  • obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • krajského úřadu,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností,
   b) nebo osobně na:
  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností.

  c) nebo v listinné podobě na:

  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností. 
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • písemná žádost s úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, např. občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem (pokud byl občan omezen ve svéprávnosti tak, že nemůže v této věci jednat) 
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému, který lze získat u

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností,
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy,
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností.

  Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách MVČR.

  Žádost o poskytnutí údajů z ISEO nemusí být podána na uvedeném tiskopise.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému uhradí občan správní poplatek dle zákona o správních poplatcích položka 3, písmeno a) ve výši 50 Kč

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je žádost vyřízena bezodkladně.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Elektronické žádosti vyřizuje pouze Ministerstvo vnitra, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno