Ohlášení adresy pro doručování písemností

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení adresy pro doručování písemností

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • občan starší 15 let,
  • pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, 
  • zákonný zástupce (opatrovník) za občana omezeného ve svéprávnosti rozhodnutím soudu tak, že není způsobilý jednat v této věci.  
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně, použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého žádá, aby mu byly na tuto adresu písemnosti doručovány. V opačném případě se jedná o datum podání žádosti. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněné a podepsané žádosti, příp. jiného písemného oznámení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.

  • ve statutárním městě Ostrava na ohlašovně úřadu městského obvodu, a to Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,
  • na obecním úřadu Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

  U Magistrátu města Ostravy nelze ohlásit adresu pro doručování. 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občan České republiky předkládá platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, může předložit platný cestovní pas.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vedení adresy pro doručování písemností.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně. 

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány. 

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, která adresu pro doručování písemností hlásí.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno